+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Ungdomshelse på Kompetansebroen

Kompetansebroen har nå to artikler om ungdomshelse på sin temaside om barn og unge. Hvorfor er det viktig å ha fokus på ungdom som en egen gruppe, og hva er viktig for helsepersonell å være klar over når de har ungdom som pasienter?

Hvorfor ungdomshelse?

De siste tiårene har det både i Norge og internasjonalt, blitt rettet økende oppmerksomhet mot ungdom som en egen gruppe i samfunnet som trenger spesiell oppmerksomhet og tilrettelegging.

Dødeligheten i ungdomspopulasjonen i verden har ikke gått ned slik den har i tidlige barneår. Ungdom dør fortsatt av forebyggbare sykdommer og i ulykker. Barn som overlever tidlig barneår med kroniske sykdommer blir nå unge voksne med kroniske sykdommer som vi møter i samfunnet. Ungdomstiden preges av store endringer, biologisk, sosialt og psykologisk. Det er nødvendig at helsetjenesten tilpasses ungdomsgruppen.

I 2012 ble ungdomsmedisin ett av åtte strategiske utviklingsområder for Ahus. Arbeidet ble organisert som et eget prosjekt hvor hovedinnstatsområdene var:

  • Sikre brukermedvirkning
  • Sikre gode overganger mellom Barne- og ungdomsklinikken (BUK) og voksenavdelinger
  • Utvikle tilbud og lokaliteter for ungdom

I prosjektperioden ble det laget mye flott materiell, sjekklister, brosjyrer og filmer. Karianne Tøsse, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus, har vært med  siden oppstart og har lenge vært engasjert i dette temaet. Hun forteller om bakgrunnen for opprettelsen av en egen nettside om ungdomsmedisin og hvorfor dette nå legges ut på Kompetansebroen:

Karianne Tøsse, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus HF

Ahus var det første sykehuset i Norge som virkelig satset på ungdommedisin. Vi ønsket å dele det materiellet vi hadde laget med andre, og nettsiden ungdomsmedisin.no ble et sted hvor alt dette ble lagt ut. Nettsiden har ikke blitt oppdatert på en stund. Vi ønsker fortsatt å dele det vi har laget og det var naturlig å endre siden for å nå ut til flere. Det er derfor flott at materialet nå kan deles på Kompetansebroen.

Kompetansebroen har laget to artikler hvor mye av dette materialet nå er tilgjengelig. En av artiklene omhandler overgangen fra et barneorientert til et voksenorientert helsetilbud som oppleves av mange ungdom som svært brå. Det er store ulikheter mellom barne- og voksenavdelinger både når det gjelder kultur, fokus og forventninger til pasienten. Det er utfordrende å være ungdom på sykehus. Mange sykehus passer for barn eller voksne, men er ikke godt tilpasset ungdom.  Ungdom utgjør en stor andel av pasientene.  I artikkelen om ungdomsvennlig sykehus kan du lese om at det ved sykehusene i Norge er opprettet egne ungdomsråd som skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Du finner artiklene om ungdomsvennlig sykehus  og gode overganger ved å klikke på lenkene:

Ungdomsvennlig sykehus

Gode overganger for ungdom

Ungdomshelse er viktig

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023  nevnes barn og unge som en av fire pasientgrupper som helsefellesskapene særlig bør utvikle gode tjenester for. Det må jobbes videre for å bedre helsevesenet for ungdom. Ungdommene står overfor mange utfordringer i framtiden, hvor klimaendringer og økende overvekt er noen av disse.

Karianne Tøsse forteller om hvorfor hun synes dette er et viktig tema:

Jeg bryr meg virkelig om ungdommen. Det er viktig at de blir hørt og sett og at vi tilpasser oss  ungdommene i helsevesenet.  Det går igjennom er stor utvikling og skal bli unge voksne som skal lede samfunnet vårt videre. Jeg syns de i perioder blir litt glemt. Det er viktig å hjelpe dem til å bli selvstendige unge voksne mennesker selv om de lever med en kronisk sykdom.  De er ikke barn og ikke voksne.

Ved sykehusene er ungdomsrådene med i de videre prosessene og arbeidet. Det er veldig viktig at deres stemme blir hørt. På Kompetansebroen vil vi satse videre på mer informasjon knyttet til ungdomshelse.

Om du ønsker å se nærmere på Kompetansebroens temaside for barn og unge, kan du trykke her:

 

Har du tips til faglig innhold som er relevant under dette tema,  ta gjerne kontakt med oss på Kompetansebroen