Ungdomsmedvirkning i Ung Arena +

Ung Arena + i Vestfold jobber med samskaping og høy ungdomsdeltagelse i prosjektet sitt. Det vekker interesse for prosjektet og viser vei for ungdomsmedvirkning i utviklingen av nye helsetjenester.

Helse- og omsorgstjenester til barn og unge er et viktig satsingsområde, men utfordringene i tjenester til barn og unge dreier seg i hovedsak om at tjenestene ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset ungdommens spesielle behov. I Ungdomshelsestrategien presiseres det at ungdommens behov skal settes i sentrum for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenesten.

«Ingen beslutninger om meg – uten meg.»

Ungdomshelsestrategien

Det har prosjektleder, Kari Marthinsen i Ung Arena + i Vestfold lagt til grunn og har tatt de unges stemme på alvor. Hun har involvert de unge i stor grad i samhandlingsprosjektet i Vestfold og de unge er med som prosjektdeltagere, prosjektet har eget ungdomspanel. Det er 5 ungdommer fra «Ung i Tønsberg», ungdomspanelet i prosjektet og fra Melsom Videregående skole ved media og kommunikasjonslinjen. De har alle en viktig oversetterrolle og er med på fortelle om prosjektet på en ungdomsvennlig måte. De produserer filmer, dokumenterer workshops og oversetter tungt prosjektspråk til et ungdomsvennlig uttrykk. Kompetansebroen Vestfold har snakket med noen av ungdommene i prosjektet og spurt hvordan de opplever å være involvert i utviklingen av en ny tjeneste for ungdom i Vestfold, UNG ARENA + Vestfold

Foto: Ingrid Elise Sønstebø Sundt

Ungdomsdeltagelse i prosjektgruppe og ungdomspanel

Barn og unges rett til å si sin mening og bli hørt og respektert er et grunnleggende prinsipp i FNs barnekonvensjon . Derfor må barn og unges egne erfaringer og synspunkter stå sentralt i å utvikle og gjennomføre gode tjenester til denne gruppen. Ofte har det vært foreldre, foresatte eller andre voksne som har uttalt seg, når tjenester til barn og unge skal utformes eller evalueres, og ungdom er i liten grad blitt invitert til å si sin mening. Ung Arena + går i front og har med seg de unge hele veien.

Fredrik Bonde er deltager i prosjektgruppa og av ungdomspanelet i Ung Arena +. Han forteller hvorfor ungdomsmedvirkning er viktig i prosjektet.

Det er særdeles viktig siden det er vi som er målgruppa

Fredrik Bonde

Fredrik sier «at når ungdom er med å bidrar med sin stemme i prosjektet, så får vi frem det vi mener er viktigst. Da sitter det ikke bare noen privilegerte vitemenn på toppen og «hærsjer» med oss. Det er viktig at vi selv kan være med å forme den nye tjenesten, slik at vi selv drar nytte av den».

Stort fokus på kommunikasjonsarbeidet

Ung Arena + har tatt ungdomsdeltagelsen et steg videre og har dannet en egen gruppe med fem ungdommer som har et stort fokus på kommunikasjonen i prosjektet. De unge tok selv intiativet og sa at vi trenger å gjøre om de tunge dokumentene i prosjektet til mer ungdomsvennlige og gjenkjennbare for oss. Det ble dannet en kommunikasjonsgruppe som skulle ha fokus på å gjøre om dokumentene og ha en slags oversetterolle, for å tilpasse språk og innhold til ungdommene. I tillegg har kommunikasjonsgruppen et stort dokumentasjonsansvar i prosjektet. Erlend Bae er ungdom, sitter i ungdomspanelet i Ung Arena +, og jobber som programleder i Ung i Tønsberg. Der jobber han med videoproduksjon og dokumentasjon av turer og arrangementer.

Erlend forteller at hans rolle innad i prosjektet i hovedsak dreier seg om to ting. ” Jeg sitter i ungdomspanelet, som har som funksjon å fremme ungdommenes stemme og sak i prosjektet og forme prosjektet til ungdommenes interesse. I tillegg til å sitte i ungdomspanelet, tar jeg også del i kommunikasjonsgruppa”.

Erlend Bae

Dette er en gruppe som har fått flere funksjoner, men den ble opprettet for å jobbe med formuleringer og for å gjøre et voksent fagspråk mer appellerende og lesbart for ungdom. Denne gruppa har også fått som jobb å lage videoinnslag til workshop og dokumentere samskapingsprosessene underveis. Dette har Erlend tatt ansvar for.

I disse prosessene har jeg ansvar for å filme det som skjer og i etterkant redigere videoer av råmaterialet jeg har filmet».

Erlend Bae

Erlend mener også at det er avgjørende at de unge er med å promoterer prosjektet og bidrar i kommunikasjonsarbeidet for å kunne appellere til ungdom og for å vekke interesse for Ung Arena + hos ungdommer. «Ungdommer har jo en tendens til å falle av og miste interessen med en gang de leser noe som er skrevet med tungt og voksent fagspråk, og nettopp derfor er det avgjørende at unge er med på å promotere prosjektet og bidra i kommunikasjonen av prosjektet. På den måten blir informasjonen promotert via ungdom til ungdom, noe som gjør det mye mer appellerende for brukerne av Ung Arena + tjenesten, nemlig ungdom».

Under finner dere filmene ungdommene har laget- en film rettet til fagfolk og en film rettet til ungdom.

Promofilm Ung Arena +
Film fra samskapingsverkstedet til Ungdommen
Film fra samskapingsverkstedet for fagpersoner og voksne prosjektdeltagere