Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsbilde, Sykehuset i Vestfold. FOTO: MORTEN RAKKE

Verdens autismedag 2. april – Sykehus og brukere sammen for et autismevennlig sykehus ved SiV.

2. april er verdens autismedag, offisielt kalt FN-dagen for bevissthet rundt autisme. Dagen markeres for å øke bevisstheten rundt autisme og autismespekterdiagnoser. Ved Sykehuset i Vestfold markeres dagen med et godt samarbeid med Autismeforeningen, Vestfold Fylkeslag, og med fokus på utviklingen av et autismevennlig sykehus.

Tett samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold og Autismeforeningen

Sykehuset i Vestfold, Autismeavdelingen,  Glenne  regionale senter for autisme, og Autismeforeningen har lenge hatt et tett samarbeid. De har faste samarbeidsmøter og hadde før jul et samarbeid om foredrag for ansatte i sykehusets faste møtepost «Fredagsmøter» for leger og ansatte ved sykehuset. Foredraget var utarbeidet i fellesskap av avdelingssjef ved Autismeavdelingen, Hilde Tafjord, og leder for Autismeforeningen (AiN) Vestfold fylkeslag, Sondre Bogen-Straume; og temaet for foredraget var autismevennlig sykehus- Hvordan lykkes i samhandling med pasient og pårørende.

Vårt samarbeid har en gjensidig verdi og er på mange måter et godt eksempel på hvordan brukerstemmen

 

kan inkluderes på en måte som begge parter får utbytte av. Ofte kan man som brukerrepresentant oppleve å være mer til bry en nytte, men i dette samarbeidet opplever vi i foreningens styre å bli inkludert og hørt. Og at  ”Hva er viktig for deg” prinsippene blir tatt på alvor, forteller Bogen-Straume leder for Autismeforeningen (AiN) Vestfold fylkeslag.

Autismevennlige sykehus

Ved autisme, eller autismespekterforstyrrelser som det nå kalles, er kjerneutfordringene vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og språk, samt en karakteristisk repeterende atferd eller særinteresse. Man strever med kommunikasjon, har ofte stor motstand mot forandringer og kan være svært sensitiv for lyd, lys, lukt og andre stimuli. Man forstår språk veldig konkret, slik at det er vanskelig å forstå ironi og metaforer for eksempel.

Derfor blir det ofte ekstra utfordrende ved innleggelser og undersøkelser på sykehus, der det nettopp handler mye om kommunikasjon og nye, uvante ting. Og mennesker med ASF, har ofte andre somatiske eller psykiske lidelser i tillegg, forteller Hilde Tafjord.

Tafjord er Avdelingssjef, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, Autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold. Hun forteller at et autismevennlig sykehus tar høyde for disse aspektene, og har tenkt at dersom fagfolk har mer kunnskap om autisme og hvordan man kan tilrettelegge, vil det bidra til bedre helse for menneskene med autisme.  Konsekvensens av å ikke tilrettelegge kan bidra til ytterligere psykiske vansker, pga traumatiske opplevelser og vanskeliggjøre videre behandling og kontakt med sykehus/lege.

 

Foto: Privat
Digitalt møte i koronatider om verdens autismedag Hilde Tafjord
Avdelingssjef, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, Autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold og Sondre Bogen-Straume, leder Autismeforeningen i Norge (AiN), Vestfold Fylkeslag

Sondre Bogen-Straume mener at et autismevennlig sykehus er et sykehus som autister vil bruke, der man blir møtt på en god måte og føler man blir ivaretatt og forstått.

Behandlere som har kjennskap til autisme vet at de noen ganger må gjøre ting på en annen måte og er åpne for dette. Man må møte hver autistiske pasient individuelt og aktivt samarbeide med den enkelte pasient og pårørende, forteller Bogen-Straume.

Når pasienter med autisme blir møtt på en adekvat måte, reduseres angst, uro og vegring. Det bidrar til mer effektive behandlingsforløp med mindre bruk av tvang og makt, forhindrer økt frykt for sykehus og leger og ufarliggjør opplevelsen.

På et autismevennlig sykehus blir det tilrettelagt for at pasienten skal oppleve minst mulig stress under behandlingen. Å gi pasienten et roligere sted å vente enn på venterommet, la pasienten ha med pårørende som ledsager (selv under korona), samt at man sørger for at det er rolig på behandlingsrommet og at andre ikke kommer ut og inn for å hente ting osv. er alle eksempler på former for tilrettelegging som kan gjøre behandlingen enklere og bedre.

Gode forberedelser er helt essensielt. Å høre med pasient og pårørende hva de trenger, og gjøre det man har avtalt så langt som mulig. Ikke gjøre flere undersøkelser enn helt nødvendig.  Man bør bruke et konkret språk, unngå ironi, sarkasme og metaforer, samt alltid si fra konkret hva som skal skje, både hva pasient skal gjøre og hva helsepersonellet skal gjøre, beskriver Sondre Bogen-Straume.

Videre samarbeid

Samarbeidet mellom sykehuset og AiN Vestfold Fylkeslag har en solid plattform bygget på gjensidighet og det gir grobunn for videre samarbeid i utviklingen av et autismevennlig helsevesen, både ved autismeavdelingen og i sykehuset for øvrig.

Vi ønsker å ta denne saken videre. Oslo Univsersitetssykehus (OUS) har en prosedyre for «Autismevennlig miljø ved innleggelse/mottakelse», som vi ønsker å ha som utgangspunkt for en prosedyre for Sykehuset i Vestfold også, med noen justeringer. I Sykehuset i Vestfold vil Autismeavdelingen kunne bistå andre avdelinger med råd/veiledning for gode tilrettelegginger.

Nå i april skal Autismeavdelingen også delta i Autismeforeningens foreldre- og pårørendegruppe noe som har blitt meget godt tatt imot av våre medlemmer. Glennes deltagelse på foreningens aktiviteter er et lavterskeltilbud der våre medlemmer får muligheten til å stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger. Vi har i dag på planene et møte i foreldre- og pårørendegruppa med tema om EIBI da det har vært en del uheldige diskusjoner om det på sosiale medier, forteller Avdelingssjef ved Autismeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold Hilde Tafjord

Tafjord formidler også at avdelingen ønsker å koble brukerstemmen enda tydeligere inn i avdelingens forbedringsarbeid, gjennom å ta utgangspunkt i brukernes tilbakemeldinger.

 

Les mer om FN dagen for bevissthet rundt autsime her

Se webinaret om Asperger syndrom / autisme i somatikken – hvordan lykkes i samhandling med pasient og pårørende her