Logo: Ung Arena Oslo

Vestfold satser på ungdommen

Det innovative samhandlingsprosjektet Ung Arena + i Vestfold er i gang. En av hovedmålsettingene prosjektgruppen skal jobbe med er å utvikle en tjeneste som integrerer kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester, andre velferdstjenester og frivillige i et felles lavterskeltilbud for ungdom i Vestfold. Prosjektgruppen er en engasjert gjeng med ungdom og fagfolk fra ulike sektorer i pilotkommunen Tønsberg og Sykehuset i Vestfold.

Bakgrunnen for prosjektet

Prosjektet er forankret i Utviklingsplanen for Sykehuset i Vestfold som beskriver blant annet et sterkere fokus på pasienter med en kompleks og sammensatt helsesituasjon, og med behov for mer integrerte og koordinerte helsetjenester.

En arbeidsgruppe i regi av Samhandlingsutvalget har kommet frem til at en av målgruppene som skulle prioriteres videre var barn og ungdom i risikosonen for å utvikle psykiske helseproblemer.

I kjølevannet av dette ble forprosjektet «Barn og unge i risikosonen for å utvikle psykiske problemer» gjennomført og dette forprosjektets svar på oppdraget var å foreslå etablering av «utvidet» Ung Arena i flere kommuner, med Sykehuset i Vestfold som aktiv tilstedeværende deltaker. Grunnet pandemien lå prosjektet på is, men i februar ble Kari Marthinsen Marin ansatt som prosjektleder og i mai vedtok Samhandlingsutvalget å gjennomføre prosjektet med Tønsberg som pilotkommune.

Prosjektleder Kari Marthinsen Marin

Mandatet ble godkjent i september og vi jobber etter KS veiviser for tjenesteinnovasjon. Vi er i innledende fase. Vi henter innsikt for å finne ut av hvor «skoen trykker» lokalt i Tønsberg kommune og for å skape felles forståelse for mål – altså hva vil vi oppnå og hvordan vil vi at tjenesten skal være.

Kari Marthinsen Marin

Larvik kommune har arbeidet lenge med forarbeider for å etablere Ung Arena i Larvik, og det er et ønske at Larvik inkluderes i Ung Arena+ i det arbeidet som gjelder integrasjonen med andre tjenester.  Det vil da bli etablert to Ung Arena+ i Vestfold.

Brukermedvirkning som tydelig premiss

Prosjektleder Kari Marthinsen Marin tar med seg verdifull erfaring fra sin rolle som spesialrådgiver ved sykehuset i Vestfold hvor hun siden 2013 har jobbet med prosjekt og porteføljestyring. Gjennom et arbeidsliv i helsevesenet har hun erfaring med systemet og hvordan dette virker. At ungdommen opplever det som vanskelig å ha oversikt i systemet og tjenestene kan hun godt forstå, og det ønsker hun å være med på å endre.

Ungdommene som skal navigere i tjenester opplever dem som fragmenterte, de møter ulike mennesker som sier forskjellige ting. De opplever det blir satt i gang tiltak uten at de er koordinerte, de må fortelle historien sin på nytt og på nytt. Det trigger og motiverer meg å få til noe for at ungdommen blir bedre ivaretatt.

Kari Marthinsen Marin

Kari brenner for saken, hun har stor interesse i å jobbe med utvikling og synes det er spennende at hun i prosjektet får jobbe tverrsektorielt. I tillegg har Kari et stort engasjement for brukermedvirkning og det er et helt klart premiss, at ungdommens stemme skal bæres frem i prosjektutviklingen og gjennomføringen.

Det er store utfordringer i samfunnet i dag, både hva angår ungdommens psykiske helse, rusproblematikk og sosiale utfordringer. Man finner vel ikke noe som er mer meningsfylt enn det å jobbe med og høre dem. Ungdommen må få sterk grad av innflytelse, vi trenger å høre deres stemme mye mer enn det tradisjonelt har vært vært gjort innenfor våre systemer.

Kari Marthinsen Marin

Hva utgjør + i Ung arena Vestfold?

Ung Arena er et konsept som har sitt utspring i Oslo og er videre etabler syv steder i Norge. Ung arena + har forankret en formell samarbeidsavtale med Oslo kommune som har utviklet modellen som Vestfold skal bygge videre på.

Vi bruker de grunnleggende prinsippene i modellen men videreutvikler denne ved å integrere spesialisthelsetjenesten, andre velferdsordninger og frivillige. «Plussen» betegner det tillegget som ønskes i Vestfold

Kari Marthinsen Marin

Målet er å opprette en integrert tjeneste mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale helse og omsorgstjenester, sosiale tjenester og frivillige. Plussen står for å skape en helt ny tjeneste, og det vil for ungdommen medføre at de vil ha en dør inn. Der vil de møte noen som kan bistå dem videre uansett hva det er de trenger hjelp til. I prosjektet inngår det mange og store komplekse systemer, kompleksiteten ved det tverrsektorielle samarbeidet gir en viktig indikasjon på hvor krevende det oppleves for ungdommene som brukere. Jeg ønsker at Ung Arena + skal være som en rundkjøring, når du har kommet inn i den er det helt tydelig hvilken vei du skal ta videre.

Rundkjøring illustrert av en deltager en ungdom

Jeg ønsker at Ung Arena + skal være som en rundkjøring, når du har kommet inn i den er det helt tydelig hvilken vei du skal ta videre.

Ungdomsdeltager i prosjektgruppen

Ungdommen er fremtiden

I prosjektet er Kari opptatt av å fremheve ungdommens stemme som skal høres og tas på alvor. Derfor har de etablert et ungdomspanel som er en sparringspartner for prosjektgruppen og gir dem innspill, råd og forventninger. Prosjektgruppen hadde sitt første møte med panelet som nå består av 19 deltagere, de er rekruttert gjennom ungdomsrådene i Tønsberg. Ungdomspanelet ledes gjennom en agenda fra Kari, men det er unge prosessledere som går på kurs i regi av Tønsberg kommune som driver prosessene.

I prosjektgruppen er det i tillegg til fagpersoner fra sykehuset og kommunen med fire ungdommer. De er eksperter i å være ungdom og deres ansvar er å ha det perspektivet og erfaringer i gruppen.

De gjør en super jobb, jeg har jobbet som prosessleder selv i mange år og jeg har mye å lære. De er så engasjerte, aktive og kreative og vi fikk mye ut av samlingen. Innspillende som kom var relevante, klare, tydelige og ikke minst troverdige. Så det arbeidet de gjør danner et viktig utgangspunkt på målarbeidet.

Kari Marthinsen Marin

Veien mot de nye tjenestene har vekket interesse i forskningsmiljøer

Prosjektet har samarbeid med Norsk senter for helsetjenesteforskning, NORCHER ved universitetet i Oslo som skal delta i evalueringen i prosjektet og se på effektene. Senter for psykiske lidelser og rus ved Universitetet i Sør-Øst Norge har utlyst et PHD stipendiat. Stipendiatet inngår i et samskapingsprosjekt hvor målsettingen er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer og hemmer samskaping i ungdomsvennlige tjenester til barn og unge som erfarer psykisk helse- og rusutfordringer. Det betyr at vi har et forskningsmiljø som tar utgangspunkt i selve løsningen som skapes og et som ser på prosessen, avslutter Kari.

Les mer om Ung Arena her.

Les mer om Helsefellesskapet i Vestfold • Kompetansebroen Kompetansebroen her.