Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Fagressurser til webinaret -Hva er palliasjon?

Undervisningswebinaret om palliasjon viste seg å være populært, cirka 250 personer deltok. En oppsummering av innhold og fagressurser til videre kompetanseheving finner du her.

Skjermdump: NRK

Webinarene om palliasjon er delt inn seks hovedtemaer, det legges spesiell vekt på livskvalitet og lindring for pasienter og deres pårørende i hele forløpet av livstruende sykdom. Meld deg på webinaret om livskvalitet 30.november og resten av webinarene her.

Palliativ sykepleier Ellen Sørlien og kreftsykepleier Karin Sjue fra palliativt team underviste i webinaret; Hva er palliasjon? Målet var å øke forståelsen hos helsepersonell om hvem den palliative pasienten er og de overordnede rammene og organiseringen som ligger til grunn. Ulike faser i ett palliativt forløp og forhåndssamtale ble også vektlagt som viktige kunnskapsområder for helsepersonell.

Hva er palliasjon?

Målet er at palliativ behandling, omsorg og pleie skal praktiseres på alle områder og nivåer i helsetjenesten til personer med uhelbredelig sykdom. De nasjonale føringene for palliasjon ligger i St.melding 24 – vi skal alle dø en dag, men alle andre skal vi leve. 

Stortingsmeldingen skal bidra til mer åpenhet om døden og til at mennesker med behov for lindrende behandling og omsorg ivaretas på en helhetlig måte for best mulig livskvalitet og økt grad av valgfrihet ved livets slutt. 

Livskvalitet, lindring av ubehagelige symptomer og god omsorg i livets siste fase, er viktige mål for at personen kan leve så godt som mulig med sin sykdom. I Nasjonal faglig retningslinje; Palliasjon i kreftomsorgen – handlingsprogram kan du lese om fokus- og fagområdene i palliasjon.

På Helsedirektoratets hjemmesider ligger nasjonale faglige anbefalinger, råd og pakkeløp for palliasjon. Her finnes også informasjon om tilskuddsordninger, rapporter og en oversikt over de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling.

Kompetansesenteret ”Lindring i Nord” (LIN) har gitt ut en nedlastbar håndbok i lindrende behandling. Boken inneholder en medisinskfaglig del som omhandler symptomer og behandlingen av disse. En del som orienterer om sorg og sorgprosesser knyttet til alvorlig sykdom og død. Deretter følger en veiledning i kommunikasjon og åndelig/eksistensiell omsorg, og siste del tar opp samarbeidet mellom sykehuset og den lokale helsetjenesten.

På Kompetansebroen har vi flere podkaster for helsepersonell om palliasjon og lindrende behandling.

Håndbok i lindrende behandling.

Illustrasjon: Lindring i Nord

Hvem er den palliative pasienten?

Tradisjonelt har palliasjon vært avgrenset til kreftpasienter med kort forventet levetid. De senere årene har det imidlertid blitt fokus på at palliasjon er et pasientsentrert fagfelt som inkluderer pasienter med alle typer livstruende sykdom. 

Den palliative pasienten kan være alt fra den fullt arbeidsføre, men uhelbredelig syke i tidlig fase av sykdommen, til den sterkt hjelpetrengende pasienten med langt fremskreden sykdom. Selv om lindrende behandling er integrert i hele pasientforløpet, har den selvfølgelig større plass i livets sluttfase.

Den nasjonale faglig retningslinjen Handlingsprogrammet for palliasjon i kreftomsorgen er rettet til behandling, pleie og omsorg til kreftpasienter. Generelle forhold i handlingsprogrammet er også aktuelt for palliative pasienter med andre diagnoser.

Lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming er et e-læringskurs for helsepersonell som jobber med palliative pasienter med utviklingshemming. Kurset er utviklet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet.  

Personer med demens dør av sin sykdom, derfor er palliasjon en viktig del av behandling, omsorg og pleie til denne pasientgruppen. På Nasjonalt senter for aldring og helse har de en egen ressursside om palliasjon og et e-læringskurs om palliasjon og demens for helsefagarbeidere og sykepleiere som jobber i kommunehelsetjenesten.

Forhåndssamtaler

En forhåndssamtale vil kunne fremme pasientens medbestemmelse og autonomi, skape tillit mellom pasient og helsepersonell, samt gi helsepersonell og pasienter/pårørende et godt grunnlag for beslutninger og gode prosesser videre.

«Forhåndssamtaler (advance care planning) er samtaler med pasienten om framtidig behandling. Slike formaliserte samtaler vil kunne bidra til at pasientens ønsker er kjent ved krevende beslutninger mot livets slutt generelt, og spesielt hvis den kognitive evnen forventes å bli redusert.»
NOU 2017:16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende s. 32

Senter for medisinsk etikk har utarbeidet en veileder til planlegging og gjennomføring av forhåndssamtaler på sykehjem. I veilederen finner man verktøy til bruk både før og under samtalen med pasienten. Veilederen er også laget som lommerkort til bruk både på sykehjem, sykehus og i pasientens hjem.

Flere aktueltsaker