Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold

Om Kompetansebroen

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Nettsiden gir tilgang til digitale læringsressurser, temabaserte fagområder, arrangementskalender og nyheter. Målgruppen for Kompetansebroen er studenter og medarbeidere i helsetjenesten.

Mål og formål

Kompetansebroen er et verktøy som skal underlette den lovpålagte samhandlingen og kompetansedelingen mellom helsefellesskap (helseforetak og tilknyttede kommuner) og samarbeidende utdanningsinstitusjoner.

Formålet med Kompetansebroen er gjensidig og effektiv informasjons- og kompetansedeling mellom utdanningsinstitusjoner, kommuner/bydeler og sykehus:

  • For pasientene bidrar portalen til at de møter kompetente og informerte medarbeidere på tvers av helsetjenestene
  • For kommune/bydel og sykehuset er portalen et bidrag til å bedre kompetanse, samhandling pasientflyt og kapasitetsutnyttelse på beste effektive behandlingsnivå
  • For medarbeidere er portalen et bidrag til å styrke fag- og samhandlingskompetanse, og øke forståelsen av og trygghet i rollen som helsearbeider
  • For utdanningsinstitusjonenes studenter og ansatte er portalen et bidrag til å utveksle praksisnær informasjon, samhandlings- og fagkompetanse med primær- og spesialisthelsetjenesten

Organisering

Kompetansebroen er organisert som et avtalebasert samarbeid og spleiselag mellom partnerne, for tiden helseforetaksområdene Ahus, Vestfold, Innlandet og Østfold.

Kompetansebroen har to nivåer; lokalt og sentralt.

Lokalt nivå styres av det enkelte helseforetaksområde gjennom strategisk samarbeidsutvalg og har egen lokal redaksjon og lokalt redaksjonsråd (eller tilsvarende).

Sentralt nivå handler om å forvalte og utvikle felles teknisk løsning og felles innhold og ivaretas av sentral redaksjon. Det er etablert et felles interimsstyre for det sentrale nivået.

Akershus universitetssykehus er driftsansvarlig og vertskap for sentral redaksjon.

Interimsstyret

AHUS | STYRELEDER: Jørn Limi
Viseadministrerende direktør, Akershus universitetssykehus HF

AHUS KOMMUNE| NESTLEDER: Andreas Halvorsen
Kommunedirektør, Enebakk kommune

AHUS | STYREMEDLEM: Bente Heggedal Gerner
Avdelingsleder samhandling og helsefremmende, Akershus universitetssykehus HF

AHUS KOMMUNE | STYREMEDLEM: Gunhild Grimstad-Kirkeby
Kommunaldirektør Helsevern og sosial omsorg, Ullensaker kommune

VESTFOLD | STYREMEDLEM: Anita Elmer
Seksjonsleder HR Kompetanse og utdanning, Sykehuset i Vestfold HF

VESTFOLD | VARA: Rannveig Velken
Kvalitetsrådgiver Færder kommune

INNLANDET | STYREMEDLEM: Målfrid Schiager
Virksomhetsleder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet

INNLANDET | VARA: Bente Langvik Olsen
Seniorrådgiver og fagleder digital læring, Sykehuset Innlandet HF

ØSTFOLD | STYREMEDLEM: Guro Steine Letting
Kommuneoverlege Fredrikstad kommune og samhandlingssjef for kommunene i Østfold

ØSTFOLD | VARA: Mette Bøhn Meisingseth
Kompetansesjef, Sykehuset Østfold HF

OSLOMET | STYREMEDLEM: Kåre Rønn Richardsen
Prodekan, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet – Storbyuniversitetet 

Årsrapporter

Kompetansebroens årsrapport 2018

Kompetansebroens årsrapport 2019

Kompetansebroens årsrapport 2020

Årsrapport 2021

Årsrapport 2022

Kvalitetssikring på Kompetansebroen

Kompetansebroen skal være lett tilgjengelig og brukervennlig, og brukerne skal oppleve siden som nyttig i sin praksis. Innholdet på Kompetansebroen skal være kvalitetssikret og oppdatert, og Kompetansebroen skal tilby ulike typer digitale læringsressurser av god kvalitet.

Temaene som presenteres på Kompetansebroen er etablert etter innspill fra målgruppen, i arbeidsseminar og møter. Kom gjerne med innspill til tema og innhold i temaseksjonen!

For å sikre høy faglig kvalitet har Kompetansebroen opparbeidet god kontakt med allerede etablerte fagnettverk som bistår i kvalitetssikring og revidering av innhold. I samarbeid med Helsebiblioteket har vi en artikkel («Kunnskapsressurser om…») til hvert tema som gir leserne oversikt over relevant forskning, veiledere og retningslinjer.

Publisering av innhold

Ved tilsendelse av faginnhold som ønskes publisert på Kompetansebroen skal innholdet være kvalitetssikret hos avsender først. Deretter gjøres det en faglig og redaksjonell vurdering av innholdet før publisering av redaksjonen i Kompetansebroen.

Leseren skal enkelt finne informasjon om:

  • Forfatter
  • Publisering- og revideringsdato
  • Kilder
  • Kunnskapsgrunnlag

Selv om Kompetansebroen påser at vi har innhold av høy faglig kvalitet, må vi ta forbehold om at innholdet vårt (inkl. artikler, filmer, e-læringskurs m.m.) kan ha mangler eller uoverensstemmelser med lokale prosedyrer eller rutiner i den enkelte kommune eller helseforetak. Det er alltid virksomhetsledere og/eller fagansvarlige ved det enkelte foretak eller i den enkelte kommune som er ansvarlige for å følge eget prosedyreverk.

Ved større arbeid som f.eks. produksjon av filmer, læringsløp skal samarbeidspartnere og kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av innhold komme tydelig fram.

Artiklene revideres fortløpende ved behov og senest annethvert år.

Klikk her for å sende inn faginnhold

Profilmanual

Elementet i logoen er en stilisert bru, plassert slik at navnetrekket strekker seg
fra den ene enden av broen til den andre. Dette skal være selve kjernen i Kompetansebroen, å dele kunnskap på tvers av instanser.

I tillegg illustrerer elementet viktigheten av broen, da det også kan dras assosiasjoner over til å merke noe med gul tusj, noe man gjør når man skal highlighte noe viktig.

Last ned logo her (Klikk lenken, deretter høyreklikk å large bilde):
Original Stor
Original K
Negativ Stor med grå bakgrunn
Negativ K med grå bakgrunn

Fargepalett

Typografi

Som skriftsnitt er det valgt Soleil, en rund og uformell typografi. Til elektroniske malverk i for eksempel Powerpoint eller word hvor Soleil ikke er tilgjengelig skal Arial benyttes som støttetypografi.

Kompetansebroen og helsefellesskap

Redaksjonene

Sentral redaksjon

Kjersti Sirevåg
Leder, Send e-post

Ellen Eie
Fag- og kvalitetssikring, Send e-post

Sigbjørn Kristiansen
Spesialrådgiver – digital læring, Send e-post

Maiken Næss
Drift og marked, Send e-post

Andreas H. Kase
Brukerstøtte, Send e-post

Lokale redaksjoner

Ahus
Anne Bull Enger Wiel, Send e-post

Vestfold
Trine Søndergaard Skov, Send e-post

Østfold
• Martine Hemstad Lyslid, Send e-post
• Karen Kvale Saugestad, Send e-post

Innlandet
• Torill Brekken, Send e-post
• Christoffer Fodstad Eng, Send e-post