Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold

Om Kompetansebroen

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Nettsiden gir tilgang til digitale læringsressurser, temabaserte fagområder, arrangementskalender og nyheter. Målgruppen for Kompetansebroen er studenter og medarbeidere i helsetjenesten.

Mål og formål

Kompetansebroen er et verktøy som skal underlette den lovpålagte samhandlingen og kompetansedelingen mellom helsefellesskap (helseforetak og tilknyttede kommuner) og samarbeidende utdanningsinstitusjoner.

Formålet med Kompetansebroen er gjensidig og effektiv informasjons- og kompetansedeling mellom utdanningsinstitusjoner, kommuner/bydeler og sykehus:

  • For pasientene bidrar portalen til at de møter kompetente og informerte medarbeidere på tvers av helsetjenestene
  • For kommune/bydel og sykehuset er portalen et bidrag til å bedre kompetanse, samhandling pasientflyt og kapasitetsutnyttelse på beste effektive behandlingsnivå
  • For medarbeidere er portalen et bidrag til å styrke fag- og samhandlingskompetanse, og øke forståelsen av og trygghet i rollen som helsearbeider
  • For utdanningsinstitusjonenes studenter og ansatte er portalen et bidrag til å utveksle praksisnær informasjon, samhandlings- og fagkompetanse med primær- og spesialisthelsetjenesten

Organisering

Kompetansebroen er organisert som et avtalebasert samarbeid og spleiselag mellom partnerne, for tiden helseforetaksområdene Ahus, Vestfold, Innlandet, Østfold og Oslo

Kompetansebroen har to nivåer; lokalt og sentralt.

Lokalt nivå styres av det enkelte helseforetaksområde gjennom strategisk samarbeidsutvalg og har egen lokal redaksjon og lokalt redaksjonsråd (eller tilsvarende).

Sentralt nivå handler om å forvalte og utvikle felles teknisk løsning og felles innhold og ivaretas av sentral redaksjon. Det er etablert et felles interimsstyre for det sentrale nivået.

Akershus universitetssykehus er driftsansvarlig og vertskap for sentral redaksjon.

Styret

AHUS | STYRELEDER: Jørn Limi
Viseadministrerende direktør, Akershus universitetssykehus HF

AHUS KOMMUNE | NESTLEDER: Gunhild Grimstad-Kirkeby
Kommunaldirektør Helsevern og sosial omsorg, Ullensaker kommune

AHUS KOMMUNE | VARA: Bente Heggedal Gerner
Avdelingsleder samhandling og helsefremmende, Akershus universitetssykehus HF

VESTFOLD | STYREMEDLEM: Rannveig Velken
Samhandlingskoordinator for kommunene i Helsefelleskapet i Vestfold

VESTFOLD | VARA: Anita Elmer
Seksjonsleder, HR Kompetanse og utdanning, Sykehuset i Vestfold HF

INNLANDET | STYREMEDLEM: Målfrid Schiager (fungerende rep.)
Virksomhetsleder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet

INNLANDET | VARA: Bente Langvik Olsen
Seniorrådgiver og fagleder digital læring, Sykehuset Innlandet HF

ØSTFOLD | STYREMEDLEM: Guro Steine Letting
Kommuneoverlege Fredrikstad kommune og samhandlingssjef for kommunene i Østfold

ØSTFOLD | VARA: Mette Bøhn Meisingseth
Kompetansesjef, Sykehuset Østfold HF

OSLO | STYREMEDLEM: Marthe Westgaard Andresen
Spesialkonsulent, Byrådsavdelingen Helse, Oslo kommune

OSLO | VARA: Sølvi Andersen
Samhandlingsdirektør OUS – på vegne av de fire sykehusene

LOKAL REDAKSJON | STYREMEDLEM: Karen Kvale Saugestad
Lokal redaksjon Kompetansebroen Østfold

LOKAL REDAKSJON | VARA: Trine Søndergaard Skov
Lokal redaksjon Kompetansebroen Vestfold

OSLOMET | STYREMEDLEM: Mari Klokkerud
Instituttleder, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, OsloMet

USN | STYREMEDLEM: Aud Mette Myklebust
Visedekan for utdanningskvalitet og samhandling, Universitetet i Sørøst Norge

HIOF | VARA: Laila Hagen
Instituttleder, Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag, Høyskolen i Østfold

Årsrapporter

Kompetansebroens årsrapport 2018

Kompetansebroens årsrapport 2019

Kompetansebroens årsrapport 2020

Årsrapport 2021

Årsrapport 2022

Kvalitetssikring på Kompetansebroen

Kompetansebroen skal være lett tilgjengelig og brukervennlig, og brukerne skal oppleve siden som nyttig i sin praksis. Innholdet på Kompetansebroen skal være kvalitetssikret og oppdatert, og Kompetansebroen skal tilby ulike typer digitale læringsressurser av god kvalitet.

For å sikre at alt innhold holder god kvalitet og følger norsk lov,
skal vi arbeide etter felles prinsipper og retningslinjer som presenteres i de redaksjonelle retningslinjene som ble etablert i 2023.
Retningslinjene skal sørge for at Kompetansebroens innhold fremstår helhetlig, møter kriterier for kvalitet og sikrer at forvaltning og utvikling av innholdet på Kompetansebroen skjer i tråd med felles mål og prioriteringer.

Redaksjonelle retningslinjer retter seg mot alle som deltar i arbeid med utvikling og publisering av innhold på kompetansebroen.no.

Redaksjonelle retningslinjer på Kompetansebroen

I samarbeid med Helsebiblioteket har vi lenke til hvert tema som gir leserne oversikt over relevant forskning, veiledere og retningslinjer. Temaene som presenteres på Kompetansebroen er etablert etter innspill fra målgruppen, i arbeidsseminar og møter. Kom gjerne med innspill til tema og innhold i temaseksjonen!

Publisering av innhold

Ved tilsendelse av faginnhold som ønskes publisert på Kompetansebroen skal innholdet være kvalitetssikret hos avsender først. Deretter gjøres det en faglig og redaksjonell vurdering av innholdet før publisering av redaksjonen i Kompetansebroen.

Leseren skal enkelt finne informasjon om:

  • Forfatter
  • Publisering- og revideringsdato
  • Kilder
  • Kunnskapsgrunnlag

Selv om Kompetansebroen påser at vi har innhold av høy faglig kvalitet, må vi ta forbehold om at innholdet vårt (inkl. artikler, filmer, e-læringskurs m.m.) kan ha mangler eller uoverensstemmelser med lokale prosedyrer eller rutiner i den enkelte kommune eller helseforetak. Det er alltid virksomhetsledere og/eller fagansvarlige ved det enkelte foretak eller i den enkelte kommune som er ansvarlige for å følge eget prosedyreverk.

Ved større arbeid som f.eks. produksjon av filmer, læringsløp skal samarbeidspartnere og kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av innhold komme tydelig fram.

Artiklene revideres fortløpende ved behov og senest hvert tredje år.

Klikk her for å sende inn faginnhold

Profilmanual

Elementet i logoen er en stilisert bru, plassert slik at navnetrekket strekker seg
fra den ene enden av broen til den andre. Dette skal være selve kjernen i Kompetansebroen, å dele kunnskap på tvers av instanser.

I tillegg illustrerer elementet viktigheten av broen, da det også kan dras assosiasjoner over til å merke noe med gul tusj, noe man gjør når man skal highlighte noe viktig.

Last ned logo her (Klikk lenken, deretter høyreklikk å large bilde):
Original Stor
Original K
Negativ Stor med grå bakgrunn
Negativ K med grå bakgrunn

Fargepalett

Typografi

Som skriftsnitt er det valgt Soleil, en rund og uformell typografi. Til elektroniske malverk i for eksempel Powerpoint eller word hvor Soleil ikke er tilgjengelig skal Arial benyttes som støttetypografi.

Kompetansebroen og helsefellesskap

Redaksjonene

Sentral redaksjon

Ellen Eie
Fag- og kvalitetssikring, Send e-post

Maiken Næss
Drift og marked, Send e-post

Anette Sørum Wie
Kommunikasjonsrådgiver, Send e-post

Andreas H. Kase
Brukerstøtte, Send e-post

Lokale redaksjoner

Akershus Universitetssykehus
Anne Bull Enger Wiel, Send e-post

Innlandet
• Torill Brekken, Send e-post
• Lene Fossbråten, Send e-post

Oslo kommune
Johanne Marie Kildal Askvig Send e-post

Oslo Universitetssykehus
Kim Amundsen Send e-post

Lovisenberg Diakonale sykehus
• Karoline Borgen Send e-post
• Monica Bukkøy Kjetland Send e-post

Diakonhjemmet sykehus
Hanne Myrstad Send e-post

Vestfold
Trine Søndergaard Skov, Send e-post

Østfold
• Martine Hemstad Lyslid, Send e-post
• Karen Kvale Saugestad, Send e-post