Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Innlandet

Seniorene holder seg sterke og selvhjulpne lenger!

Mange eldre fungerer godt i dagliglivet, og er uavhengige ved stadig høyere alder. Dette avdekkes i en studie som ble presentert på FHI.no i mai 2021. Hva har dette å si for eldrebølgen? Har kommunene noen tanker rundt dette? Prosjektet “Friske leveår” er gjennomført av forskere fra Folkehelseinstituttet (FHI), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og Norges […]

Foto: Shutterstock

Mange eldre fungerer godt i dagliglivet, og er uavhengige ved stadig høyere alder. Dette avdekkes i en studie som ble presentert på FHI.no i mai 2021. Hva har dette å si for eldrebølgen? Har kommunene noen tanker rundt dette?

Prosjektet “Friske leveår” er gjennomført av forskere fra Folkehelseinstituttet (FHI), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og Norges Arktiske universitet (UiT). Mer enn 24.000 deltok i Helseundersøkelsen i Trøndelag over tre ulike tidsperioder. Alle var 70 år eller eldre og bodde hjemme. Undersøkelsen omhandlet behov for hjelp til grunnleggende og dagligdagse aktiviteter.

Les artikkelen her: «Seniorene holder seg sterke og selvhjulpne lenger» – FHI.no

Seniorforsker Bjørn Heine Strand i FHI mener studien gir nyttig kunnskap for utviklingen av helsehjelp til eldre i Norge. «Resultatene er oppløftende for Innlandet» sier Sverre Sætre ved Avdeling for Samhandling og Brukermedvirkning i Sykehuset Innlandet HF. Sætre leder arbeidet med etablering av Helsefelleskap Innlandet.

Innlandet er det fylket i landet med flest personer over 67 år og færrest under 19 år. Vi vil i løpet av de nærmeste årene få en betydelig økning i antall eldre over 80 år parallelt med at kommunene og sykehuset får utfordringer med rekruttering av helsepersonell. «Den positive trenden der eldre får flere funksjonsfriske år og færre år med hjelpebehov, er positiv og nødvendig for at vi skal bli i stand til å gi gode helsetjenester også i fremtiden» sier Sverre Sætre. Det er mange årsaker til denne utviklingen. «Et sentralt satsningsområde vil være å styrke innsatsen på forebygging og egenmestring som en viktig del av pasientens helsetjeneste», sier Sverre Sætre videre. Helsefelleskap Innlandet kan ta en sentral rolle i dette arbeidet hvis sykehus og kommunene velger å prioritere dette satsningsområdet.

Vi har tatt kontakt med to kommuner i Innlandet for å høre hva de tenker om funnet i studien og hvordan de ser på det fra sitt perspektiv og ståsted:

Søndre Land, som en liten kommune kjenner seg igjen i denne utviklingen, og ser at en konsekvens vil være at kommunen må bidra enda mer for å legge til rette for møteplasser og arenaer for sosial og fysisk aktivitet. Arne Skogsbakken, kommunaldirektør, sier at «hele omsorgstilbudet vårt må i større grad innrettes med vektlegging av mestring».

Sverre Rudjord, kommunalsjef i Ringsaker, har det samme perspektivet som Arne Skogsbakken fra Søndre Land. Ringsaker kommune sier de har en viktig jobb med å sørge for tilbud som støtter opp om en slik positiv utvikling. Det kan for eksempel være tilbud om fysisk aktivitet, riktig kosthold og gode vaner, samt at alle eldre planlegger godt for sin egen alderdom. Dette vil føre til at de fleste kan oppleve å kunne bo lengst mulig hjemme, og «leve hele livet».

Befolkningsutviklingen i samfunnet forteller oss at vi får færre i yrkesaktiv alder i fremtiden. Det kan i sin tur bety endringer i tjenestene om hva den enkelte kan forvente å få hjelp til. Det vil få betydning for hva den enkelte selv må bidra med, og at frivilligheten kanskje vil måtte spille en større rollen som et supplement til helsetjenesten. «Hvis det er en stadig større gruppe med eldre som fortsatt har god funksjonsevne, betyr det at potensielt flere eldre kan utfordres til å bruke sine ressurser som frivillig» foreslår Sverre Rudjord.

HelseINN er en ideell organisasjon i Innlandet med et stort nettverk, som bidrar til økt samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. HelseInn står for samskaping og innovasjon for bedre folkehelse, og fungerer som en nøytral og uavhengig samarbeidsplattform mellom innbygger, kommune og sykehuset, NAV, leverandører av ulike utstyr og akademia. HelseInn kan bidra med å skape nettverk og møteplasser for å etablere samsyn.

FHI-studien bygger opp under HelseINN sitt fokus; med godt samarbeid mellom innbyggeren, kommunen og sykehus kan innbyggeren bo lenger hjemme, oppleve egenmestring og ha styringen på eget liv. «Oppgaven er for omfattende til at en aktør skal løse sin del av den alene, vi må løse dette sammen», sier Tor Sætrang som er rådgiver i digital transformasjon i HelseINN. Greier vi å snu fokuset fra reparasjon og behandling av oppståtte sykdommer og funksjonsnedsettelser, til å jobbe med livsmestring? For mange vil det si å være mest mulig selvhjulpen – selv med en kronisk tilstand. For å få dette til, trengs radikale endringer i velferdssamfunnet. Sætrang sier videre at alle berørte parter må sitte sammen og jobbe med samskaping for å møte utfordringene i helse- og omsorgssektoren. Med det mener han at vi må sette oss ned og snakke sammen som likeverdige parter med felles utfordringer om vi skal komme frem til gode løsninger. Det er helt grunnleggende omstruktureringer som å til – vi må gå fra “vi” og “dem”, til “oss”. Fra krav og plikter til samarbeid om omforente mål. HelseINN er en nøytral arena som gir mulighet til å tenke utenfor systemet og eksisterende strukturer, og akkurat nå er det helt nødvendig.

Flere aktueltsaker