Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Bruker i sentrum

Ansatte i TSB og i kommunale rus- og psykisk helsetjenester, brukerrepresentanter og studenter innen helse-, sosial- og velferdsstudier
Ca. 45-60 min
Illustrasjon: Shutterstock

Brukermedvirkning og samhandling er i dag en verdi og et mål i tjenestene, og noe som vektlegges i ulike studie­forløp. Samhandlingen mellom ulike tjenesteytere på rusfeltet er ofte utilstrekkelig eller fraværende, og brukerne involveres for lite i egen behandling. 

Om kurset

Dette e-læringskurset er basert på et undervisningsopplegg ved Univer­sitetet i Oslo, med simulering av et ansvarsgruppemøte for en bruker med utfordringer knyttet til rusavhengighet. Det skal bidra til å løfte verdien av brukermedvirkning og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Filmklippene i kurset viser gjennomføring av et ansvarsgruppemøte. Det bør bemerkes at filmklippene ikke viser et «godt» møte. Vi ønsker å stimulere til undring og refleksjon knyttet til hvor og hvorfor det går galt i møtet, og hva som kunne vært gode alternative løsninger.

Kurset er delt opp i 8 kapitler med ulike temaer. Hvert kapittel inneholder refleksjonsoppgaver, tips, egenvurdering og henvisning til ressurser basert på tema. Helt til slutt i kurset, vil du også få se filmklipp der fire brukere deler sine erfaringer med individuell plan. 

Kurset kan tas i gruppeundervisning eller individuelt. Kurset krever ingen forberedelser.