Digitalt kurs i helsepedagogikk

Jobber du med å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse? Ønsker du å styrke egen pedagogisk kompetanse og lære mer om digitale metoder og verktøy?

Kurset et digitalt kurs i helsepedagogikk over 5 dager fordelt på 8 uker. Det er basert på forskning, erfaring og brukerkunnskap. Kurset er praksisnært og omhandler temaer som lærings- og mestringspraksis, brukermedvirkning, relasjonskompetanse og kommunikasjon, gruppeledelse, læring, didaktikk og endrings- og mestringsprosesser.

I kurset vil det vises til ulike metoder, arbeidsformer og digitale ressurser og verktøy som kan brukes i digitale og fysiske kurs og tilbud. Kursets undervisnings- og læringsaktiviteter er praksisorienterte og sentrale arbeidsformer inkluderer presentasjon, dialog, refleksjon, erfaringsdeling, gruppearbeid og individuelt arbeid. Det legges opp til omvendt undervisning hvor deltakerne gjennom egenarbeid forbereder seg på faglig teori før hver kursdag.

Datoer for samlingene er 29. august, 4., 12. og 26. september og 16. oktober. Alle kursdager kl. 09.00 – 14.30.

Har du lyst til å delta, eller har du ansatte som kan ha nytte av det? Send en kort begrunnelse for hvorfor du/dere ønsker å delta til anita@mestring.no innen 15. januar.

For kursbeskrivelse – se her (pdf)

For detaljert program – se her (pdf)

Se mer om hva helsepedagogikk er og hvorfor det er viktig her (vimeo)

Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Målgruppe
Fagpersoner og brukerrepresentanter i kommuner og sykehus som skal i gang med, driver eller er involvert i lærings- og mestringstilbud individuelt og/eller i gruppe, eller opplæring av fagpersoner og brukerrepresentanter.

Mål for arrangementet
Målet med kurset er å styrke og videreutvikle deltakernes pedagogiske kompetanse. Kurset skal bidra til at deltakerne opplever trygghet i å planlegge og gjennomføre kurs, undervisning, veiledning og informasjonsformidling overfor brukere, pasienter og pårørende.

Påmeldingsfrist
15. august 2024 kl 18.00

Pris for arrangemente

  • Ordinær deltager: Kr. 750kr
  • Brukerrepresentanter: Kr. 750kr (Brukerrepresentanter som ikke er tilknyttet en organisasjon eller et arbeidssted som dekker kursavgift kan søke om betalingsfritak)

Kontaktperson for arrangementet
Anita Alvheim (anita@mestring.no)

Hvorfor kurs i helsepedagogikk?
Brukere, pasienter og pårørende har lovfestet rett til å få informasjon, undervisning og veiledning som fremmer helse, mestring og livskvalitet. Helsepedagogikk handler om å bruke pedagogiske og helse- og sosialfaglige tilnærminger, metoder og verktøy i undervisning, veiledning, informasjon og rådgiving som er tilpasset situasjonen, den enkeltes livsbetingelser og evne til å lære. Kompetanse innen helsepedagogikk er en forutsetning for å bidra til å styrke brukere, pasienter og pårørendes helsekompetanse.

Dette sier tidligere deltakere om kurset:
«Det digitale kurset i helsepedagogikk er svært godt organisert og enkelt å følge som kursdeltaker. Kursholdere og forelesere er kunnskapsrike og engasjerte, samarbeider godt og bruker mange ulike pedagogiske metoder og verktøy. Brukermedvirkning er inkludert i alle deler av kurset og erfaringsutveksling med gruppearbeid mellom kursdeltakerne gjør det digitale kurset «levende» og veldig lærerikt. Dette er det beste kurset jeg har deltatt på på lenge og anbefaler det på det sterkeste!»

«Det fungerer (overraskende) bra å være så mange digitalt. Det hjelper enormt med aktiv bruk av grupperom, Slido og Padlet som verktøy, og at det er ulike gjester med i kurset. Kurslederne er svært engasjerte, aktive og ekstra imøtekommende og PÅ, noe som kreves i et digitalt fora. Dette er et kurs jeg er glad jeg meldte meg på. Nyttig faglig påfyll.

«Det er lærerikt å sjå korleis kurset blir praktisk gjennomført. Eg får konkrete materiell til å gjennomføre kurs. Eg har erfart saman med mennekse med rik erfaring og fått innblikk i korleis andre tilbod fungerer. Det har blitt tydelig at dei mest treffsikre måla/tiltaka kjem når eg justerer meg etter kor den/dei andre er og kva den/dei treng.»

Kurset har vært over all forventning, og vi tar med oss mange nye verktøy i verktøykassen. Vi har fått mer variasjon i internundervisning, og vår kollegagruppe gir tilbakemelding om mer engasjerende møter.

29. august 2024
09:00 - 14:30
Digitalt via Microsoft Teams