Sluttkonferanse Bedre Pårørendesamarbeid-prosjektet

Ved psykoselidelser er det viktig å få til et godt samarbeid mellom pasient, pårørende og helsepersonell i psykisk helsevern. Norge har hatt nasjonale retningslinjer for pårørendesamarbeid i flere år, men disse anbefalingene er i varierende grad tatt i bruk, på tross av høy evidens og stor nytte for pasienter og pårørende. Forsknings- og implementeringsprosjektet Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) har derfor hatt som mål at anbefalingene i større grad skal tas i bruk ute i helsetjenesten.

BPS-prosjektet hadde oppstart i 2017, og har inkludert 15 distriktspsykiatriske sentre (DPS) i Helse Sør-Øst. Gjennom et omfattende kartleggings-, implementerings- og forbedringsarbeid har forskerne blant annet jobbet for å øke implementeringen av de nasjonale retningslinjene, og søkt å avdekke hemmere, fremmere og etiske utfordringer i familiesamarbeidet. De har også undersøkt hvilken betydning denne behandlingsformen har for de involverte partene. Alle delene av prosjektet har foregått i tett samarbeid med bruker- og pårørenderepresentanter, ansatte og tjenestestedene – og prosjektet involverer en rekke ulike samarbeidspartnere.

BPS avsluttes i 2023, og dette skal markeres med en konferanse der prosjektgruppen vil dele viktige prosjektfunn, men også samle involverte fagpersoner, brukere og pårørende til samtaler på scenekanten om hva disse funnene betyr og om veien videre.

Det er fullt for fysisk deltagelse, men man kan delta digitalt via streaming.

For påmelding – se her (nettskjema.no)

For detaljert program – se her (pdf)

Arrangør
Senter for medisinsk etikk, Insitutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Målgruppe
Alle med interesse for fagutvikling, forskning og implementering innen psykisk helsefeltet, og da særlig med vekt på pårørendesamarbeid

Mål for arrangementet
Å spre kunnskap om hvordan helsetjenestene kan lykkes med å tilby pasienter og pårørende godt og systematisk pårørendesamarbeid – og hvorfor dette er viktig

Påmeldingsfrist
11. desember 2023 kl 23.59

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Kristiane M. Hansson (k.m.hansson@medisin.uio.no)

Bevertning
Nei

14. desember 2023
10:00 - 15:00
Digital deltagelse