Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Kortversjon av referat fra siste møte i Ahusforum før årsskiftet foreligger. Hele referatet finner du under Ahusforum på Legesiden.

Ahusforum – les siste møtereferat!

av Anne Bull Enger Wiel

Les hele referatet her.

Av saker som ble behandlet:
Samhandlingsutfordring:
Presisering av hastegrad i henvisninger: Alle henvisninger blir vurdert innen 7 virkedager, (noen ganger før). Dersom pasienten må/bør undersøkes før det har gått en uke MÅ henvisende lege ringe!

Temasak: Likeverd og migrasjonshelse. Husk å angi tolkebehov og språk. Det finnes mye god informasjon og brosjyrer på flere språk på Ahus sine sider. Doula i svangerskapsomsorgen, flott tilbud for å trygge fødende med minoritetsbakgrunn.

«Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og andre kommunale leger og Ahus» – Revisjon og identifisering av tiltak.
1. Punkt 2.3. Resepter, samstemming og vedlikehold av Legemidler i Bruk (LiB)
a. Utfordring: Pasientens legemiddelliste (LIB) i EPJ, samsvarer ikke alltid hverken med hva pasienten faktisk bruker eller med listen over forordninger i reseptformidleren (RF). Dette krever et kontinuerlig ajourhold hos fastlegen, og en samstemmingsjobb når pasienten er på Ahus
b. Forslag til tiltak:
* Leger i kommunehelsetjenesten utfordres til å sette Legemiddelsamstemming på dagsorden. En foreslår at allmennlegeutvalgene har det som tema, for felles erfaringsutveksling, råd og tips. En måte er å gjennomgå EPJ funksjonalitet med tanke på e-resept (LIB og RF), multidose, legemiddelgjennomgang og eventuelle samstemmingsverktøy. Til det hører også en presentasjon av Kjernejournal og hvilke muligheter som ligger der.
* Sykehuslegene bør på samme måte ha dette på agendaen i sitt forbedringsarbeid. Et godt utgangspunkt er prosedyren for geriatrisk avdeling (EQS id 38965). E-læringskurset «Utskriving av pasienter», har også noen gode tips. Bevisstgjøring rundt multidosespørsmålet, samt nytten av Kjernejournal må gjennomgås. Det vil om kort tid også foreligge en foretaksovergripende prosedyre for legemiddelsamstemming. Avdelingsledere bør spesielt ha fokus på hvordan en kan benytte andre profesjoner i samstemmingsarbeidet (kontorpersonale, farmasøyt, sykepleier).
* Multidose. Ahusforum anbefaler å legge til grunn «Anbefalinger om samarbeid for hjemmeboende pasienter som får legemidler i Multidose i regi av kommunen, i Hovedstadsområdet». Våre anbefalinger endres iht. til disse. Dokumentet fra hovedstadsområdet legges ut under Ahusforum på legesiden.

Neste møte: 16.03.21 (Digitalt)

Foreløpig Agenda:

1.Faste poster:
– Hengesaker
– Samhandlingsutfordringer
– Covid-19
2.Nye representanter i Ahusforum
3.Tema-sak: foreløpig ikke fastsatt
4.Revisjon anbefalinger med evt. tiltak:
– Gjennomgang av anbefalte tiltak fra 15.12. samt revidert kapittel for multidose
– Revisjon av anbefalinger vedrørende
– 1.0 henvisning
– 2.1 epikriser/pol notat
– 2.2 timebestilling
– 2.4 blodprøver, bildediagnostikk og andre undersøkelser
– 2.5 sykemelding

NB: Husk å melde saker (tema, frustrasjoner osv.) til din representant (se referat) evt. direkte til Morten (mogl@ahus.no) eller Siri (siri.baekkelund.engen@ahus.no)