Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Årets første møte ble gjennomført digitalt. Hovedtema for møtet var Helsefelleskap og revisjon av våre anbefalinger om samarbeid.

Ahusforum – samhandlingsarena for leger, se referat fra første møte i 2021

av Anne Bull Enger Wiel

Første møte i 2021 ble gjennomført digitalt 16.mars, midt under den 3. smittebølgen av Corona-viruset.

Les hele referatet her: https://www.kompetansebroen.no/wp-content/uploads/2021/04/Ahusforum-16.03.pdf

Følgende saker ble behandlet:
Hengesaker:
– Representasjon i Ahusforum. Noen utskiftninger. Vi mangler vararepresentanter for leder og kliniker i divisjon psykisk helsevern, sykehjemsleger og avtalespesialister.
– Rhesonativ: Venter fortsatt på endelig retningslinje fra Helsedirektoratet
Samhandlingsutfordringer: Gjennomgang av innmeldte utfordringer jf. referat.
Covid-19. Status. Stor bekymring over svært høye smittetall i våre Oslo-bydeler.
Orienteringssaker.
–  Minner om ambulerende sykepleieteam!
–  Det grønne korset, et pasientsikkerhetsinitiativ
Temasak: Helsefellesskap. I Nasjonal helse og sykehusplan 2020-23, i oppfølgingen av samhandlingsreformen, har regjeringen i samarbeid med KS inngått avtale om ny samhandlingsstruktur i helsetjenesten. Målet er bedre samhandling rundt spesielt sårbare grupper; barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. Helsefellesskapene skal dekke hele landet og opprettes rundt 19 sentrale helseforetak. Fastlegene skal være representert på samtlige arenaer.
Oppdatering av «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og andre kommunale leger og  Ahus». Gjennomgang av anbefalingene mtp henvisninger og utskrivning.

Neste møte 8.6 12:00-16:00/ Whereby

Tema for neste møte, bl.a.

  • PrEP-pasienter overført til fastlege. Hvorfor? PrEp er en hiv-forebyggende behandling og står for preeksponeringsprofylakse.
  • Nytt henvisningsmottak for divisjon psykisk helsevern; fastlege må velge DPS ved henvisning. Hvorfor det?
  • Kjernejournal, hvem har ansvar for å oppdatere hvis pasienter får pacemaker?
  • Overføring av henvisning til annet helseforetak. Pasienten har rett til å velge behandlingssted. Kan henvisning videresendes fra Ahus? Eller skal pasienten ta kontakt med Helfo?
  • Oppgaveoverføring: når er det naturlig at fastlege bør ha ansvar for målrettet oppfølging etter opphold på Ahus?
  • Temasak: Oppfølging av smertepasienter