Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Tegning av helsepersonell som samhandler rundt et bord med en datamaskin

Felles henvisningsmottak psykisk helsevern for voksne. Oppstart 1. september 2023.

av Lene Gjelseth Dalbak

Informasjon om Felles henvisningsmottak ved Ahus

Alle henvisninger i psykisk helsevern sendes til felles henvisningsmottak og fordeles til de ulike tilbudene ved DPS og avtalespesialistene i opptaksområdet («en-vei-inn»). Dette gjelder fra 01.09.2023 for samtlige DPS i opptaksområdet til Ahus. Henvisningene skal sendes til Akershus universitetssykehus HF, Psykisk helsevern for voksne (DPS) for rettighetsvurdering. Pasientene kan ønske seg til en navngitt avtalespesialist, og dette bør fremgå tydelig i henvisningen.

Felles henvisningsmottak omfatter psykisk helsevern for voksne. Henvisninger av barn og unge skal fortsatt henvises direkte til avtalespesialist.

Henvisninger til nevropsykolog som gjelder somatiske tilstander sendes også direkte til avtalespesialist (nevropsykolog).

Se også Helse Sør-Øst RHF sin nettside for mer og oppdatert informasjon

Til orientering har avtalespesialistene i de aktuelle opptaksområdene mottatt følgende informasjon:

«Dersom henvisninger ved en feil sendes direkte til avtalespesialist skal avtalespesialist gjøre henviser oppmerksom på rett adressat, og avtale om avtalespesialisten eller henviser oversender henvisningen til korrekt adressat. Dersom det ikke oppnås kontakt med henviser oversender avtalespesialist henvisningen til henvisningsmottaket, om nødvendig på papir dersom elektronisk løsning ikke er på plass. Henviser orienteres om at henvisningen er videresendt».