Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold

HelseIArbeid poliklinikk på Ahus

av Lene Gjelseth Dalbak

Fastleger kan henvise pasienter med nakke-/ryggsmerter eller hodepine/migrene som er nær ved å bli sykmeldt/falle ut av studier eller er sykmeldt. Henvisning sendes nevrologisk avdeling Ahus og merkes med HelseIArbeide.

Pasientene blir tilbudt tverrfaglig utredning og behandling på poliklinikken som har nært samarbeide med NAV. Pasientene ønskes inn i tilbudet så fort som mulig, og helst før de har vært sykemeldt i 3 måneder. I den tverrfaglige behandlingsgruppen inngår psykolog, fysioterapeut, sykepleier, nevrolog med spesialkompetanse innen hodepinesykdommer og nevrolog med fysikalskmedisinsk bakgrunn.

Som fastlege kan du henvise pasienter til HelseIArbeid poliklinikk på Ahus dersom de oppfyller følgende kriterier:

1. Pasienten er mellom 18 og 67 år.

2. Pasienten er bosatt i en kommune/bydel i Ahus sitt opptaksområde.

3. Nakke-/ryggsmerter eller hodepine/migrene er hovedårsaken til at pasienten er nær ved å bli sykmeldt/falle ut av studier eller er sykmeldt fra sitt arbeid. Man ønsker pasientene inn i tilbudet så fort som mulig, og helst før de har vært sykemeldt i 3 mnd

4. Pasienten skal være tilknyttet en arbeidsplass eller et studiested.

5. Pasienten skal ha et ønske om tilbakeføring i arbeid/studier og motivasjon for endring.

Folkehelsen i Norge har aldri vært bedre, men likevel øker sykefraværet. Ifølge NAVs oversikt over legemeldt sykefravær er det muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser som er de vanligste årsaken til sykefravær blant nordmenn. Hos hele 31,7 prosent av mennene og 23,1 prosent av kvinnene som var sykmeldt i andre kvartal 2022 var årsaken nettopp plager i muskler og skjelett.

I følge folkehelserapporten publisert av FHI står det at muskel- og skjelett plager koster det norske samfunnet mer enn 255 milliarder hvert år (Skogli, Theie, Stokke, & Lind, 2019).  Det er beregnet å være den diagnosegruppen som «plager flest og koster mest».

Samtid ser vi også sykefravær statistikken på hodepine/migrene pasienter også skyter i været. Det antas at ca. 50 millioner mennesker lider av migrene i Europa og i Norge lider minst 400.000 av migrene.

Sykdommen rammer tre ganger så mange kvinner som menn, og sykefraværet får store konsekvenser for samfunnet. I en oversikt over utbetalinger fra NAV i 2019 kostet hodepine og migrene det norske samfunnet 1.1 milliard kroner årlig i sykefravær og tapt produksjon.

HelseIArbeid er ett av virkemidlene i IA avtalen (2019-2022) for å nå målet om å hindre frafall og redusere sykefraværet. Tiltaket skal bidra til å øke arbeidstakerens muligheter til å mestre arbeidshverdagen og å påvirke arbeidsplassens kultur for å fremme helse og inkludering.

HelseIArbeid er et samarbeid mellom helsetjenesten og NAV for å forebygge muskel- og skjelettplager samt lettere psykiske helseplager. AHUS Nordbyhagen har tilbud for Muskel og skjelettplager og AHUS Groruddalen DPS har Helse og arbeid tilbud for de med psykiske plager.

HelseIArbeid består av to tilbud, et for bedrifter, og et for personer som trenger utredning i spesialisthelsetjenesten for plagene sine.

Bedriftstiltaket:

Bedriftstiltaket består av helsefremmede og forebyggende kunnskapsformidling og arbeidsmiljøarbeid. Måler er å øke inkludering, mestring og arbeidsdeltakelse.

Helsepersonell og NAV formidler kunnskap om alminnelige muskel-, skjelett- og psykiske plager til alle ansatte på arbeidsplassen. Gjennom økt kunnskap blir det enklere å leve med helseplager og fungere bedre i arbeidslivet for den enkelte. Kunnskapen vil også styrke arbeidsmiljøets kompetanse til å inkludere.

En arbeidsmiljøprosess der arbeidsplassen jobber med å utvikle et inkluderende arbeidsmiljø hvor ansatte kan være på jobb til tross for helseplager.

Virksomheten må være interessert i å sette av tid og ressurser og jobbe systematisk over tid med bedriftstiltaket.

Individtiltaket

Individtiltaket er et tilbud i spesialisthelsetjenesten som tilbyr rask tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring etter henvisning fra fastlege eller andre med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.

Målgruppen er arbeidstakere med alminnelige muskel-, skjelett og/eller psykiske plager.

Utredningen skal bidra til å gjøre den enkelte i stand til å håndtere sine plager bedre både på jobben og i privatlivet. Hvis det er behov, kan det henvises til andre behandlingstilbud.

Det tverrfaglige teamet består av fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten med kompetanse innen fysikalsk medisin og psykisk helse

NAV med kompetanse på sykefraværsoppfølging og arbeidslivet

HelseIArbeid Ahus:

Høsten 2020 startet vi to prosjekter med tverrfaglig behandling av pasienter som på grunn av hodepine/migrene eller nakke-/ryggsmerter står i fare for å bli sykemeldt eller falle ut av skolegang/arbeidslivet. I prosjektfase var dette et tilbud til pasienter i Lillestrøm og Lørenskog kommune, men i løpet av første kvartal 2022 ble tilbudet tilgjengelig for pasienter i alle kommuner/bydeler i Ahus sitt opptaksområde.

Poliklinikken er et samarbeid med NAV som ledd i «HelseIArbeid» og pasientene får tilbud om oppfølging av konsulent fra NAV.

Målet med poliklinikken er at den enkelte skal få riktig diagnose, tilpasset hjelp, bedre livskvalitet og klare å stå i jobb til tross for helseplager.

HelseIArbeid poliklinikken på Ahus tilbyr:

-Tverrfaglig utredning og kartlegging

-Informasjon om diagnose

-Oppstart av tilgjengelig behandling (gruppetilbud, eller kort individuell oppfølging)

-Avklaring av behov for annen behandling enn hva vi kan tilby

-Medisinsk oppfølgning

-Smertemestring

-Individuell arbeidsrettet oppfølging av rådgiver fra NAV