Hopp til hovedinnhold
Informasjon om tilbud i kommune/bydel og i spesialisthelsetjenesten

Oppfølging/rehabilitering av covid -19 pasienter

av Lene Gjelseth Dalbak

Informasjon om tilbud i kommune/bydel og i spesialisthelsetjenesten. Anbefalinger til fastlegene om utredning. Oversikt over rehabiliteringsinstitusjoner. Link til nasjonal plan for rehabilitering av covid-19 pasienter. Brosjyre på flere språk. E-læringskurs.

Både pasienter som har vært innlagt i sykehus og de som ikke har vært innlagt sykehus kan ha behov for oppfølging/rehabilitering etter covid-19-sykdom. Fire prosent av pasient populasjonen har hatt et alvorlig forløp av covid-19, resten har hatt mild til moderat sykdom. Innbyggere med migrasjonsbakgrunn har vært overrepresentert blant de innlagte på sykehus. Det er ulike funksjonsutfall (tung pust, utmattelse og kognitive plager) og ulike behov for rehabilitering (kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten). Rehabilitering i kommunehelsetjenesten, nær pasienten gjøres hvis mulig. Fastlegene sitter med nøkkelen til å vurdere behov for oppfølging enten i spesialisthelsetjenesten eller i kommune/bydel. Kommunene/bydelene har blant annet tilbud via Frisklivssentralene (18-65 år) og via tverrfaglige team (alle aldersgrupper). Se informasjon på nettsidene til bydel/kommune.

1: Informasjon om videre oppfølging av covid-19 pasienter etter utskrivelse fra Ahus

Før utreise vurderes behovet for post-covid oppfølging avhengig av hvor omfattende lungesykdommen har vært. Direkte overflytting eller henvisning til kompleks rehabilitering vurderes hos alle pasienter med intensivopphold bak seg eller med vedvarende behov for supplerende oksygen. Ved betydelige lungeforandringer/vedvarende desaturasjon ved aktivitet vil pasientene bli satt opp til kontroll ved lungepoliklinikken 4-6 uker etter utreise.

Pasienter med mindre uttalt lungesykdom eller der denne har bedret seg raskt på sykehuset, bes kontakt fastlege dersom fysisk yteevne fortsatt oppleves redusert 4-6 uker etter utreise.

Anbefalinger til fastlege:

Avdelingsledere ved infeksjons- og lungeavdelingen Ahus, Jan-Erik Berdal og Anne Edvardsen har følgende råd til fastlegene mht undersøkelser for vurdering av pasientene før eventuell henvisning til Ahus:

Vi vil gjerne vite pasientens hematologiske status, hjerte, nyre og leverfunksjonsprøver, CRP, TSH, oksygenmetning i ro (og ved lett aktivitet som for eksempel gang i trapp hvis mulig) og spirometri resultater. Vi anbefaler også at det tas et røntgen thorax, om dette ikke er gjort nylig. I tillegg kommer sykehistorien som bør inneholde en beskrivelse av problemet, og en vurdering av hva det betyr for pasientens livskvalitet, fysisk og psykiske helse.

Akutt covid-19 varer som regel ikke lenger enn fire uker, men det er ikke helt uvanlig at symptomene vedvarer i 12 uker. Pasienter som har symptomer utover 12 uker kan være aktuelle for utredning hos spesialist hvor valg av spesialist vil avhenge av hvilke plager som dominerer. Særlig aktuelle spesialiteter er kardiologi, lungemedisin, nevrologi og psykiatri. Nevroklinikken Ahus har egen rehabiliterings-enhet.

Noen pasienter med langvarige plager etter covid-19 vil antagelig ha utbytte av et opphold ved en rehabiliteringsinstitusjon.

2: Oversikt over aktuelle rehabiliteringsinstitusjoner

Under følger en liste over helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner (som har avtale med Helse Sør-Øst), som tilbyr rehabilitering etter covid-19-sykdom:
(for oppdatert liste se Covid-19 – Sunnaas sykehus)

De mest aktuelle rehabiliteringstilbudene for pasienter med gjennomgått covid-19 vil være innen diagnosegruppene lungesykdommer og sammensatte og/eller komplekse lidelser. For noen vil det også være aktuelt med rehabilitering med arbeid som mål. Sunnaas sykehus og sykehuset i Vestfold er regionale senfølgeklinikker og har derfor et spesielt ansvar for pasienter med komplekse og alvorlige senfølger: Oppfølging av pasienter med senfølger etter covid-19 – Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

LHL-sykehuset Gardermoen

LHL-sykehuset Gardermoen har rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19. Tilbudet er til pasienter som har hatt respiratorbehandling, har fått annen intensiv behandling eller sliter med andre utfordringer knyttet til covid-19 sykdom. Rehabiliteringstilbudet inngår i diagnosegruppen “Lungesykdommer”.  LHL- sykehuset har selvstendig vurderingsrett og fastlege kan søke direkte. Ingen egenandel for pasientene.

Sunnaas sykehus  

Sunnaas sykehus tar imot pasienter med covid-19 sykdom både til rehabiliteringsopphold og for vurdering av rehabiliterings behov. Innleggelse ved Sunnaas sykehus vil spesielt være aktuelt for pasienter med komplekse motoriske, sensoriske og kognitive utfall.

Sykehuset i Vestfold

Rehabiliteringsavdelingen ved Kysthospitalet i Stavern tilbyr tverrfaglig døgnbasert rehabilitering til denne pasientgruppe. Tilbudet består av en bred tverrfaglig kartlegging og rehabilitering. Målsetting, innhold og lengde på opphold er individuelt tilpasset og fastsettes i samarbeid med den enkelte pasient.

Godthaab Helse- og Rehabilitering

Godthaab Helse og Rehabilitering har rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19 som har et komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling.

Ringen Rehabiliterings-senter

Pasienter med covid-19 som har lungeproblemer. Tilbudet inngår i diagnosegruppen “Lungesykdommer”

Skogli Helse- og rehabiliterings-senter

Pasienter med Covid 19 som har et komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling.

Stiftelsen Catosenteret

Pasienter med covid-19 som har et komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling.

Unicare Hokksund

Følgetilstander ved alvorlig lungesykdom og etter operasjoner

Unicare Bakke

Pasienter med covid-19 som har et komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling

Vikersund Bad Rehabiliterings-senter

Pasienter med covid-19 som har et komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling

Henvising til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skal sendes elektronisk til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnås sykehus som utfører rettighetsvurdering: Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Rehabiliterings telefonen finner du her: https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/rehabiliteringstelefonen

3: Nasjonale anbefalinger

Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19 ble publisert 21.06.21 (https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/ny-nasjonal-plan-for-rehabilitering-etter-covid-19) og har følgende målsetninger:

-Pasienter med funksjonsnedsettelser etter covid-19-sykdom, får rehabilitering i henhold til gjeldende kunnskap og beste praksis på området. Viser til «Faglige råd for rehabilitering etter covid-19» https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/rehabilitering-etter-covid-19

-Pasienter som har behov for rehabilitering etter å ha hatt covid-19-sykdom får informasjon om hva som finnes av rehabiliteringstilbud i møte med helsepersonell både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

-Begrepsbruken knyttet til pasienter som har behov for rehabilitering etter covid-19-sykdom er enhetlig og kvalitetssikret.

-Det er god registrering av covid-19-rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene på begge tjenestenivåer, som ledd i å øke kunnskapen på feltet.

-Det sikres en kontinuerlig, systematisk kunnskapsoppsummering basert på eksisterende forskning, samt stimulering av ny forskning, om rehabilitering etter covid-19.

-Rutiner og avtaler om samhandling og meldingsutveksling omfatter alle aktører i pasientforløpet på ters av kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet.

4: Brosjyre med pasientinformasjon

Brosjyren ” For deg som har vært covid-19 syk og fortsatt har plager er utarbeidet ved avdeling for samhandling og helsefremmende ved Ahus. Inneholder informasjon om hva som er et vanlig forløp etter Covid-19 sykdom, hva rehabilitering er og når det er anbefalt å kontakte fastlegen

Brosjyren er oversatt til 15 språk og publisert på Koronasidene til ahus.no og Kopetansebroen.no

Se vedlegg: Ahus brosjyre rehabilitering Covid-19

5: E- læringskurs med anbefalinger for behandling av personer som er eller har vært innlagt på sykehus med covid-19 sykdom

Kurset består av tre deler:

  1. Vurdering av rehabiliteringsbehov
  2. Felles anbefalinger for alle behandlingsnivåer
  3. Anbefalte måleverktøy for ulike behandlingsnivåer

Link til kurset på Kompetansebroen: Rehabilitering av pasienter – Covid-19 – et e-læringskurs på Kompetansebroen

Post covid-19 tilstand hos barn og unge

Post-COVID-19-tilstand (ofte omtalt som «Long COVID») er definert som en tilstand der et eller flere symptomer (f.eks. utmattelse/fatigue, tungpust, «hjernetåke») er vedvarende til stede (tre måneder eller mer) i etterkant av akutt COVID-19, ikke har andre forklaringer, og påvirker dagliglivets funksjoner. Forekomsten av post-COVID-19-tilstand er uklar. Det er sterke holdepunkter for at post-COVID-19-tilstand hos et stort flertall kan betraktes som en sammensatt symptomlidelse. Den subjektive lidelsen og funksjonstapet kan være stort, mens objektive funn stort sett er fraværende.

På anmodning fra fastleger i opptaksområdet har fagmiljøet ved Barne- og ungdomsklinikken på Ahus utarbeidet en veileder for leger som møter pasienter med denne problemstillingen. Blant annet foreslås det et veiledende utredningsprogram jf. under.

Les hele veilederen her