Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Vi har fått på plass ny struktur for tilsetting av ALIS på Ahus!

Sykehustjeneste på Ahus for allmennleger i spesialisering

av Anne Bull Enger Wiel

Ny struktur for tilsetting av ALIS på Ahus.

Minner alle ALIS om at Ahus har øremerket flere stillinger til ALIS. Alle som venter på sin sykehustjeneste bør melde sine ønsker om ønsket tid og ønsket avdeling for sykehustjeneste til sin kommune/bydelsoverlege. Se mer info i artikkel.

Trenger du mer informasjon om læringsmålene i allmennmedisin – her er podcasten for deg!

LISTRE – Podcast for LIS • Kompetansebroen Kompetansebroen

De nye spesialiseringsreglene for allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin trådte i kraft fra 01.03.2019. Etter ny forskrift har kommune og helseforetak et større ansvar for å legge til rette for spesialistutdanningen. I ny forskrift knyttes utdanningen opp mot læringsmål. To av læringsmålene i spesialisering i allmennmedisin er knyttet til samhandling (ALM 55) og klinisk arbeid og faglig fordypning i en selektert pasientgruppe (ALM 85). For å oppfylle disse læringsmålene kreves tjeneste i institusjon/helseforetak. Anbefalt tjenestetid er minimum 6 måneder .

I «gammel» ordning for spesialisering i allmennmedisin var varigheten på institusjonstjenesten 1 år. I en overgangsperiode frem til 2025, vil det være utdanningskandidater som følger gammel ordning. Kravet for disse er fortsatt minimum 12 måneders tjeneste.

Kommunen har etter nye retningslinjer ansvar for å utarbeide en individuell utdanningsplan for sine ALIS, i denne skal institusjonstjeneste inngå.

For å møte dette kravet har kommuneoverlege/bydelsoverlege (eller annen utdanningsansvarlig i kommunen/bydelen) fått en sentral rolle i ny struktur for tilsetting av ALIS på Ahus.

Kommuneoverlege skal lage en prioritert liste over egne ALIS

Følgende kriterier gjelder:
– Ansiennitet i allmennmedisin
– Egen hjemmel, vikariat på ett år eller mer eller fast       kommunal stilling i Ahus sitt opptaksområde
– Deltakelse i 2-årig veiledningsgruppe i allmennmedisin
– Progresjon i utdanningsløpet

Kommuneoverlege sender sin prioriterte liste over ALIS til ALIS-koordinator på Ahus. Søknad/CV med ønske om type avdeling og ønsket tidspunkt for tjenesten legges ved.
Alle ALIS i Ahus sitt opptaksområde prioriteres og settes på venteliste.
Stillinger roteres hver 6. måned, henholdsvis 1. mars og 1. september, og ALIS vil få tilbud om stilling i god tid før tiltredelse.
I tillegg vil det til enhver tid oppstå ledige vikariater som er aktuelle for ALIS. ALIS øverst på listen vil få tilbud om disse fortløpende.
Dersom ALIS skaffer seg institusjonstjeneste på annen måte skal kommune-/bydelsoverlegen melde fra til ALIS-koordinator, slik at kandidaten kan strykes fra listen.

Ahus tilbyr et antall stillinger til ALIS, fordelt på ulike avdelinger, med 6 md varighet. Per i dag er det stillinger knyttet til medisinske avdelinger, psykiatriske avdelinger, ØNH, Kvinneklinikken, Barneavdelingen og ortopedisk akuttpoliklinikk. Noen stillinger forutsetter tilsetting i 12 mndr.

Koordinatorfunksjon for ALIS legges til Enhet for medisin og helsefag (EMH) ved Avdeling samhandling og helsefremming. Per i dag er dette praksiskonsulent Siri Bækkelund Engen. Koordinator har ansvar for formidling til kontaktperson i kommunen om ledige ALIS stillinger, samt at ansettelser prioriteres etter kriterier nevnt over .

Hva innebærer dette for deg som ALIS?

Send CV og søknad om ønsket avdeling (er) for sykehustjeneste til din kommuneoverlege. Send gjerne med kopi til ALIS koordinator på Ahus; siri.baekkelund.engen@ahus.no