+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Helsefellesskapet Østfold

Regjeringen og KS har inngått en avtale om å etablere 19 helsefellesskap. Målet med helsefellesskap er å skape mer sammenhengende og bærekraftig helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Regjeringen vil at kommuner og helseforetak skal se på hverandre som likeverdige partnere med felles eierskap og ansvar for pasientene.

Helsefellesskapene består av representanter fra helseforetak, kommuner, lokale fastleger og brukere.

De mest sentrale satsningsområdene er å bedre samhandlingen for følgende pasientgrupper:

 • Barn og unge
 • Voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
 • Skrøpelige eldre
 • Personer med flere kroniske lidelser

Helsefellesskapet er delt inn i tre ulike nivåer med ulike oppgaver:

Partnerskapsmøtet – helsefellesskapets øverste organ

En gang i året møtes alle kommunenes direktører og sykehusets administrerende direktør og toppledelse. Partnerskapsmøtet skal godkjenne årsberetning og vedta handlingsplan for neste års samhandlingsarbeid.

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) – legger de strategiske føringene for samarbeidet

SSU møtes fire ganger per år og består av fem kommunaldirektører og sykehusets fem klinikksjefer. I tillegg møter de to samhandlingssjefene fra kommunene og sykehusets, samt tre observatører fra hhv. fastlegene, brukerne og ansattes organisasjoner. Her blir sakene forankret i ledelsen. Utvalget beslutter saker av prinsipiell karakter, og saker som har større økonomiske eller administrative konsekvenser. Samtidig legger SSU strategiske føringer for utviklingen av samarbeidet.

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) – behandler og vedtar saker av faglig karakter

FSU møtes 4-6 ganger per år og ledes av samhandlingssjefene. Utvalget består av fem representanter fra hhv. kommuner og sykehusets klinikker. Utvalget behandler og vedtar saker av mer faglig kvalitet, og forbereder saker til SSU.
Her deltar også observatører tilsvarende som i SSU.

I tillegg finnes det tre faste underutvalg med egne mandater og oppgaver:

Utvalg for akuttmedisin og beredskap (UFAB):

Hovedfokus er akuttmedisinske problemstillinger. Utvalgets hovedoppgave er å samarbeide om felles utfordringer og problemstillinger, avgrense arbeidsoppgaver og definere rett nivå. Utvalget skal drøfte enkelthendelser, samt drøfte/foreslå felles prosedyrer og rutiner.

Utvalget består av to representanter fra hvert legevaktsdistrikt, to representanter fra prehospitale tjenester i Sykehuset Østfold (SØ), en representant fra akuttmottaket i SØ, en representant fra akutt psykisk helsevern i SØ og to representanter fra AMK (OUS).

Fagutvalg for kommunale akutte døgnplasser (KAD):

Forvalte retningslinje 4 i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og kommunene i sykehusets opptaksområde, og bidra til mest mulig likeverdige og likt tilbud i det kommunale øyeblikkelig-hjelp tilbudet.

Fagutvalget består av fem representanter fra KAD-enhetene, fem representanter fra Sykehuset Østfold, brukerrepresentant og Fastlegerepresentant

Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF):

Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) gir råd i samhandlingssaker  og endringsforslag som påvirker fastlegene i Østfolds arbeid. SUFF foretar en systematisk gjennomgang og vurdering av aktuelle saker for å belyse konsekvenser for involverte parter (pasient, fastleger, kommuner og sykehus). På denne bakgrunn gir SUFF begrunnede råd til forslagsstiller om hvorvidt endringsønsket er / ikke er gjennomførbart og ev. hvordan endringer må tilpasses fastlegenes arbeid for å sikre best mulig resultat.

SUFF består av:

 • Tore Moen (fastlege(FL)
 • Bjørn-Tore Martinussen(FL)
 • Knut Gløersen(FL)
 • Jens Lind-Larsen(FL)
 • Golbon Sadrzadeh (FL)
 • Volker Solyga (klinikksjef medisinsk avd SØ)
 • Odd Petter Nilsen(samhandlingssjef SØ)
 • Kjersti Gjøsund (kommuneoverlege Halden)
 • Eva Cathrin Lindset (kommuneoverlege Halden)

I tillegg til overnevnte faste utvalg kan det, dersom det er behov for grundigere utredning av en sak, nedsettes et tidsbegrenset underutvalg. Dette avgjør FSU. Per februar 2021 finnes det ett slikt utvalg: Pandemirådet