Foto: Shutterstock

Kvalitetsforbedring og avvik

Ahus med kommuner og bydeler i opptaksområdet har revidert sin retningslinje for kvalitetssikring av avtale om helhetlige pasientforløp.

Den systematiske overvåkingen skal skje relatert til følgende hovedområder i pasientforløpsavtalen:

  • Henvisning og mottak
  • Under utredning og behandling (forberedelse til utskrivning)
  • Utskrivning

Overvåkingen skal også favne de forhold ved poliklinisk behandling og dagbehandling av pasienter, som omfattes av pasientforløpsavtalen.

All datainnhenting gjøres med formål å gi partene et grunnlag for forbedring av pasientoppfølgingen og samhandlingen, både internt i egen virksomhet og i det administrative og faglige samarbeidet rundt pasientene.

Ved innsamling og bruk av pasientrelaterte data må lovbestemte krav til personvern og taushetsplikt overholdes.

Det legges opp til to hovedfremgangsmåter for datainnhenting:

  • Datauttrekk – tall, statistikk mv.
  • Alvorlige hendelser

Du kan lese retningslinjen i sin helhet her.

Uønskede hendelser/avvik knyttet til ansvarsoverføringen mellom Ahus og kommuner/bydeler, som kunne eller har ført til alvorlig skade på pasient (pasientavvik ved inn-/utskrivning) skal meldes på meldeskjemaet under.

For Ahus-ansatte: Ved melding om avvik fra Ahus til kommune/bydel benyttes avviksmeldings-skjemaet som ligger i P360, og sendes postmottak i aktuell kommune/bydel, jf. EQS prosedyre 34288