Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Nettverk i Østfold

Dette er en samleside for ulike nettverk i Østfold. Både samhandlingsnettverk og andre nettverk – på tvers av spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner. Her er nettverk som er driftet av sykehuset, kommunen og/eller USHT Viken (Østfold).

Bilde: Shutterstock

Savner du noen nettverk på denne siden? Gi beskjed til lokal redaksjon på e-post: kompetansebroen@so-hf.no.

Dialogmøte

Dialogmøte mellom kommunale pasientkoordinatorer, seksjonsledere sengeposter SØ og samhandlingskontakter. Dialogmøte er en møteplass/nettverk som er beskrevet i samarbeidsavtalen mellom SØ og kommunene. Det er møter to ganger per år, og tema er praktisk samhandling ved inn- og utskrivning fra sykehuset.

Kontaktperson: Samhandlingssjef i SØ, Odd Petter Nilsen – odd.petter.nilsen@so-hf.no

Erfaringsnettverk mentorprogram i kommuner

USHT og KS Jobbvinner har gjennomført læringsnettverk om mentorordning for å rekruttere, utvikle og beholde sykepleiere og vernepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester. Fra 2024 viderefører lokale prosjektledere dialogen om effekter og erfaringer for kommunene Halden, Sarpsborg, Indre Østfold, Moss og Fredrikstad.

Kontaktperson:
Eivind Bjørnstad, eivind.bjornstad@io.kommune.no

Fag- og kvalitetsrådgivere

Utviklingssenteret arrangerer 3-4 samlinger per år.

Målgruppe
Fag- og kvalitetsrådgivere

Hensikt
Læring-, erfarings- og kunnskapsdeling om pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten i kommunene i Østfold.

Kontaktperson: annette.bjerkenes@io.kommune.no

Fagnettverk ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming – CRPD nettverk

Fagnettverket skal øke kunnskapen om veilederen «Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» og CRPD. Nettverket skal legge til rette for erfaringsdeling og bidra til at kommunene kan jobbe med konkrete forbedringsarbeider.

Målgruppe:
Fagpersoner i tjenester til personer med utviklingshemming. 2 ansatte fra hver kommune og i tillegg deltakere i arbeidsgruppe for nettverket.

Hensikt:
Læring-, erfarings- og kunnskapsdeling.

Kontaktperson:
Jon Kristian Kolstad – jon.kristian.kolstad@io.kommune.no

Friskliv, læring og mestring

Nettverket består av representanter fra kommunenes lærings- og mestringstjeneste, frisklivssentraler og SØs lærings- og mestringssenter. I tillegg deltar representant fra statsforvalteren. Nettverket arrangerer også fagdager.

Kontaktperson: Hilde Katralen – hilde.therese.katralen@io.kommune.no

KlinObsKommune

Sammen med forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring svarer KlinObsKommune ut det nasjonal faglige rådet «tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk sykdom».

Utviklingssenteret arrangerer 2 halvdags fagsamlinger per år og en dagssamling i samarbeid med Fagskolen i Viken og Sykehuset Østfold.

Målgruppe
Instruktører og ressurspersoner i kommunene i Østfold i trinn 1 i KlinObsKommune, HHLR, ProACT og fasilitatorer i medisinsk simulering.

Hensikt
Læring-, erfarings- og kunnskapsdeling

Kontaktperson: annette.bjerkenes@io.kommune.no

Kontaktperson: Annette Bjerkenes – annette.bjerkenes@io.kommune.no

Kompetansenettverk for ressurssykepleier i palliasjon og kreftomsorg

Kompetansenettverket består av 8 lokale nettverk og ledes av en driftsgruppe.

Om lag 120 ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg i kommunene og på Sykehuset Østfold er en del av nettverket. Arbeidet er formalisert gjennom Avtale med Helsefellesskapet Østfold. Kompetansenettverket skal bidra til høy kvalitet i arbeidet med pasienter med alvorlig og livsforkortende sykdom gjennom spredning av kunnskap og erfaring fra spesialistmiljøene til kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Kompetansenettverket gir en stabil struktur med ressurssykepleiere med definerte oppgaver innen kvalitetssikring og kompetanseheving

Mer informasjon om kompetansenettverket her: Kompetansenettverk palliasjon og kreftomsorg – Kompetansebroen

Målgruppe
Ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg i kommunene og på Sykehuset Østfold.

Hensikt
Læring-, erfarings- og kunnskapsdeling

Kontaktperson:
Håkon Johansen – hakon.johansen@io.kommune.no

Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging er et viktig satsningsområde i kommunal sektor for å få tilstrekkelig kapasitet og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten i møte med de demografiske utfordringene.

Digitale løsninger for å følge opp innbyggere hjemme gir enklere samhandling mellom innbygger, fastlege, sykehus og kommune.

Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging – KS

Kommuner som skal innføre velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, kan få støtte av et nyetablert kommunenettverk. Alle landets regioner har egen koordinator i nettverket.

Kontaktperson: Tonje Myrvold: litomy@fredrikstad.kommune.no

Fullstendig liste over regionale nettverkskoordinatorer:

Nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi – KS

Matgledekorps Østfold og Akershus

Matgledekorpset skal sikre bedre ernæringsstatus og bidra til at mat og måltider på institusjoner blir dagens høydepunkt. Institusjonene skal få hjelp til å strekke seg litt ekstra til beste for sine spisegjester. I tillegg er det viktig å bruke mat som aktivitet, og til å ha en god dialog med spisegjestene om hva de ønsker seg. Nettverket er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken, USHT Viken (Østfold og Akershus).

Kontaktperson: Wenche Hammer – wenche.hammer@io.kommune.no og Anita Panman –fmbuapa@statsforvalteren.no

Nettverk for koordinerende enheter

Alle kommunene i Helsefellesskapet Østfold har en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Enheten skal bidra til å sikre helhetlig og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer og har etter helselovgivningen overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

SØs koordinerende enhet skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid og spørsmål.


Nettverket møtes 4 ganger per år og i samarbeid med statsforvalteren arrangeres fagdager en gang i året.

Kontaktperson: Samhandlingssjef i SØ Odd Petter Nilsen – odd.petter.nilsen@so-hf.no

Nettverk ernæring for sårbare grupper

Nettverk for kontaktpersoner i institusjon og hjemmebaserte tjenester, fokus på utfordringer knyttet til underernæring- og overvekt. Tilby to årlige samlinger. Delta/spre og følge opp satsninger i Matgledekorp som konsept for Østfold og Akershus regionen.

Kontaktperson: Irene Teigen Paulsen – irene.teigen.paulsen@io.kommune.no 

Nettverk demens Østfold

Nettverket består av kontaktpersoner og ansatte i demens-/ hukommelsesteam/koordinatorer i kommuner samt Sykehuset og Høgskolen i Østfold. Det gjennomføres fagdager og andre dialogformer for å sikre kompetanse- og erfaringsutveksling samt informasjon om nye virkemidler og tiltak fra statlige og regionale myndigheter mv.

Kontaktperson: Håkon Johansen – hakon.johansen@io.kommune.no

Nettverk for pårørendekontakter og pårørendekoordinator

Utviklingssenteret arrangerer 4 samlinger per år. To samlinger på Teams, to fysiske samlinger.

Nettverket ser blant annet på kommunehelsetjenestens plikt til pårørendeinvolvering og støtte, kompetanse og samarbeid om støtte.

Målgruppe
Pårørendekontakter, ressurspersoner innen pårørendearbeid og pårørendekoordinatorer i kommunehelsetjenesten.

Hensikt
Lærings-, erfarings- og kunnskapsdeling.

Kontaktperson
annette.bjerkenes@io.kommune.no;

Rehabiliteringsnettverket

Nettverket består av representanter fra rehabiliteringstjenesten i alle kommuner i Helsefellesskapet Østfold, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved SØ, samt koordinerende enhet ved SØ. I tillegg deltar de private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen som har avtale med HSØ.

Nettverket møtes to ganger i året og arrangerer fagdag hvert annet år.

Kontaktperson: Rehabiliteringskoordinator i SØ Beate Cecilie Johannessen – Beate.C.Bertheau.Johannessen@so-hf.no