Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

SAM-AKS i Innlandet

SAM-AKS står for samhandling mellom alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet og kommunale sykehjem. SAM-AKS ble etablert i 2010. SAM-AKS bygger på Helsedirektoratets Nasjonale faglig retningslinje om demens for utredning og oppfølging av pasienter i kommunene. Utredningen er til hjelp for å avklare pasientens helsesituasjon, og for planlegging og evaluering av miljørettede og medikamentelle tiltak i […]

Illustrasjon av mennesker som diskuterer ideer i bobler over hodet.Foto: Shutterstock

SAM-AKS står for samhandling mellom alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet og kommunale sykehjem. SAM-AKS ble etablert i 2010. SAM-AKS bygger på Helsedirektoratets Nasjonale faglig retningslinje om demens for utredning og oppfølging av pasienter i kommunene. Utredningen er til hjelp for å avklare pasientens helsesituasjon, og for planlegging og evaluering av miljørettede og medikamentelle tiltak i tråd med personsentrert omsorg.

Sentrale oppgaver for SAM-AKS:

 • Jevnlig kontakt mellom samarbeidspartnerne i form av besøk, epost, videokonferanse og telefonkontakt
 • Systematisert kartlegging av pasienter for planlegging og evaluering av behandling, med årlig oppfølging
 • Opplæring og undervisning av personalet innenfor temaer som berører alderspsykiatri og miljøbehandling
 • Faglige diskusjoner
 • Veiledning ved bruk av TID, Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd
 • Kontakt mellom leger i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Ved store atferdsmessige- og psykiske utfordringer kan pasienter henvises til Alderspsykiatrisk avdeling, gjerne i samråd med sykepleieren/vernepleieren som er kommunens kontaktperson.

Kartlegging

SAM-AKS bruker systematisert kartlegging av pasienter for planlegging og evaluering av behandling, med årlig oppfølging ved hjelp av informanter og observasjonsskjemaer. Denne kartleggingen er i tråd med helsedirektoratets Nasjonale faglige retningslinje ved demensBasal demensutredning og Basal kartlegging brukes som utgangspunkt, med tillegg for aktuell forskning som pågår ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS).

Hvem kartlegges?
Det anbefales at alle nye pasienter i sykehjem kartlegges. Kartleggingen inngår som en del av behandlings- tilbudet. De som ikke inkluderes til forskning kan kartlegges internt for bruk i sykehjemmet.

Kartlegging av blant annet:

 • Bakgrunnsopplysninger
 • Sykehistorie, helseopplysninger
 • ADL
 • Smerter
 • Kognitiv funksjon
 • Livskvalitet
 • Depressive symptomer
 • Atferdsmessige og psykologiske symptomer
 • Forhold ved sykehjemmet som bemanningsfaktor, legetjenester, mm
 • Bioprøver
Veiledning

Veiledning ved bruk av TID, Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd.

Vi oppfordrer kommunene til å ha et eget team som kan drifte veiledning og refleksjon gjennom den strukturerte TID-modellen.

SAM-AKS teamet kan bistå i veiledning rundt pasienter som kartlegges etter avtale. Ved store atferdsmessige- og psykiske utfordringer anbefales det at pasienter henvises til Alderspsykiatrisk avdeling, gjerne i samråd med sykepleier/vernepleier som er kommunens kontaktperson gjennom SAM-AKS.

Tjenester SAM-AKS kan tilby:

 • Veiledning med bruk av TID
 • Støtte til nye TID–veiledere i kommunene i Innlandet

Vi oppfordrer kommunene til å ha et eget team som kan drifte veiledning og refleksjon gjennom den strukturerte TID-modellen.

Les mer om TID-modellen og tilbud om kurs 

Opplæring

Opplæring og undervisning av personale i Innlandet innenfor temaer som berører alderspsykiatri og miljøbehandling:

Forskning

Forskningssenteret for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) ved Sykehuset Innlandet er ansvarlig for ulike forskningsprosjekter. I SAM-AKS ønsker man blant annet å undersøke forløp av sykdommer og symptomer blant eldre som legges inn på sykehjem, og finne ut hvilke biologiske eller psykososiale forhold som virker inn.

Hensikten med forskningsprosjektet er å gi oppdatert kunnskap om eldre i kommunehelsetjenesten og å finne ut hvordan ressurser best kan brukes for å tilpasse tilbudet til pasientgruppens behov.

Kommunehelsetjenesten er ansvarlig for å inkludere pasienter i forsknings-prosjektet og levere kartleggingene som data til forskning.

Hvem inkluderes til forskning?
Pasienten, eller pårørende på vegne av pasienten dersom han/hun ikke har samtykkekompetanse, vil bli spurt om å delta i forskningsprosjektet. Deltakelse er frivillig, og man kan når som helst trekke seg fra studien. Forespørselen gjelder pasienter som har et opphold ut over fire uker og som er eldre enn 65 år.