Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Case – Ambulerende sykepleieteam

Her finner du eksempler på case Ambulerende sykepleieteam tilbyr bistand og veiledning i.

Når kan Ambulerende sykepleieteam kontaktes? Under er det skissert fem ulike case der det vil være hensiktsmessig å kontakte Ambulerende sykepleieteam for bistand og veiledning.

Case 1 – Piccline og administrering av intravenøs antibiotika

Sykepleier fra en sengepost på Ahus ringer til Ambulerende sykepleieteam. De har en pasient med Endocarditt der behandling med intravenøs antibiotika er godt i gang. Pasienten har fått anlagt en Piccline og kan få reise hjem, med forbehold om at hjemmesykepleien fullfører igangsatt behandling. Hjemmesykepleien har gitt uttrykk for at de ønsker oppfriskning i bruk og stell av Piccline. Ambulerende sykepleieteam kontakter hjemmesykepleien for å avtale tidspunkt for opplæring.

Sykehusavdelingen søker Behandlingshjelpemidler om utstyr til stell av Piccline og infusjonssett, som sendes til pasientens hjem før han skrives ut.

Ambulerende sykepleieteam møter hjemmetjenesten hjemme hos pasienten. Her blir det først gjennomgått teori. Deretter utfører en av sykepleierne fra hjemmetjenesten stell av Piccline under veiledning fra sykepleier i Ambulerende sykepleieteam.

Ambulerende sykepleieteam legger igjen informasjon om stell, bruk og observasjoner av Piccline.

Case 2 – Nasogastrisk sonde

Ambulerende sykepleieteam kontaktes av en sykepleier på et sykehjem på Nedre Romerike. De har en pasient som delernæres via en nasogastrisk sonde. Når sykepleieren skulle sette i gang sondemat på morgenen, fikk hun ikke skylt sonden. Det er motstand og den virker tett, da hun heller ikke får aspirert fra den. Pasienten har hatt sonden i to måneder.

Ambulerende sykepleieteam gir forslag til tiltak sykepleieren kan forsøke. Da tiltakene ikke har ønsket effekt, og sykepleieren ikke har kompetanse til å bytte sonden, reiser Ambulerende sykepleieteam ut til sykehjemmet umiddelbart for å bistå. Etter en teoretisk gjennomgang, blir den tette nasogastriske sonden seponert og en ny legges inn av sykepleier på sykehjemmet under veiledning. Sykehjemmet vil i etterkant sitte igjen med en skriftlig fremgangsmåte på håndtering, innleggelse og seponering av nasogastrisk sonde.

Det kommer også frem at noen av sykepleierne er usikre på ernæringspumpen som brukes til å administrere sondematen. Riktig bruk og vedlikehold av pumpen blir gjennomgått.

Case 3 – Suprapubisk kateter

Leif Hansen (fiktiv pasient) har fått suprapubisk kateter og er på urologisk poliklinikk for å få utført det første rutinemessige byttet. Byttet går komplikasjonsfritt. Urologisk poliklinikk sender deretter en internmelding til Ambulerende sykepleieteam. Her står det at neste bytte kan utføres hjemme hos pasienten etter opplæring gitt av Ambulerende sykepleieteam.

Ambulerende sykepleieteam kontakter hjemmesykepleien i Leif Hansen sin kommune og avtaler tid for opplæring. Hjemmesykepleien har utstyret klart når Ambulerende sykepleieteam kommer hjem til pasienten. Hjemmesykepleien får først en teoretisk gjennomgang av hvordan byttet utføres, herunder hygieniske prinsipper og observasjoner man må gjøre under prosedyren og i etterkant. Byttet utføres av to sykepleiere fra hjemmesykepleien under veiledning fra Ambulerende sykepleieteam.

Case 4 – Blodtransfusjon

Lise Skogstad (fiktiv pasient) bor på sykehjem og har på grunn av sin kreftsykdom behov for transfusjon av erytrocytter en til to ganger per uke. Hun transporteres til sykehuset med ambulanse. Dette er en stor påkjenning for Lise da mye tid går med til transport og venting. Legen på sykehjemmet kontakter Ambulerende sykepleieteam for å forhøre seg om muligheten til å gi disse transfusjonene på sykehjemmet, da dette vil øke Lises livskvalitet betraktelig.

Da sykehjemmet allerede har hatt undervisning om blodtransfusjoner på sykehjem, i tillegg til at Lise oppfyller kriteriene for å få transfusjon utenfor sykehus, kan dette la seg gjennomføre. Ambulerende sykepleieteam starter, i samarbeid med sykehjemmet, forarbeidet. Det må bestilles blodprøver og blodprodukter, samt tilses at sykehjemmet har alt av nødvendig utstyr.

Når sykehjemmet har lagt inn en perifer venekanyle, henter Ambulerende sykepleieteam blodproduktene på Ahus sin blodbank og frakter det til sykehjemmet. Der dobbeltkontrolleres blodet av en i Ambulerende sykepleieteam og sykepleier på sykehjemmet. Transfusjonen startes, og Ambulerende sykepleieteam er med og observerer pasienten de første 15 minuttene. Sykehjemmet fullfører deretter transfusjonen.

Case 5 – Legesenter

Et legesenter i Follo kontakter Ambulerende sykepleieteam med ønske om opplæring i blodprøvetaking fra sentralt venekateter. De har stadig pasienter med blant annet VAP der det er planlagt regelmessige blodprøver. Pasientene er ofte vanskelig å stikke, og det er ønskelig med blodprøvetaking fra det sentrale kateteret fremfor venøs punksjon. I tillegg vil dette spare pasientene for mange unødvendige stikk.

Ambulerende sykepleieteam avtaler å komme til legesenteret neste gang det er avtalt blodprøvetaking av pasienten med VAP. Før blodprøvetakingen utføres, gjennomgår Ambulerende sykepleieteam teori knyttet til blodprøvetaking fra sentrale venekatetre. Under veiledning tar sykepleieren på legesenteret de aktuelle blodprøvene fra pasientens VAP.

Legesenteret får informasjon om hvordan ta blodprøver fra sentrale venekatetre, med mulighet til å ringe ved ytterligere behov for bistand.

Alle fagartikler