+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Logo: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Nasjonal kompetansetjeneste – NKROP

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) arbeider for kompetanseheving og kunnskapsoppbygging på ROP-feltet.

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester, inkludert NAV, samt frivillige organisasjoner. Nettsiden kan også brukes av brukere/pasienter og deres pårørende. Tjenesten skal bistå ansatte i fagfeltet med å utføre kunnskapsbasert praksis, og formidle kunnskap og kompetanse og annen relevant informasjon til og fra brukere og pårørende. Kompetansetjenesten skal også bidra til å redusere stigmatisering av personer med ruslidelse og psykisk lidelse.

IDDT

IDDT står for Integrated Dual Disorder Treatment. På norsk kaller vi det integrert behandling av ROP-lidelser. Det er et manualbasert verktøy som skal hjelpe tjenesteytere med å yte integrerte tjenester til personer med psykisk helse- og rusutfordringer.

ROP-lidelser betyr at det er en samtidig forekomst av psykiske lidelser og ruslidelser. Personer som har en psykisk lidelse, har høyere risiko for utvikle en ruslidelse og omvendt. Les mer på deres ressurs-sider ved å klikke på lenken over.

Kartleggingsverktøy

Helsedirektoratet har gjennomgått nasjonale faglige retningslinjer og andre normerende produkter, på fagfeltet rus og psykisk helse. På nettidene til NKROP finner du en oversikt over norske lovlige versjoner av ulike kartleggingsverktøy (primært voksne), som er tilgjengelig på norsk.

NKROP har et eget videobibliotek

Her finner du informasjonsfilmer som vil kunne være nyttig for helsepersonell i fagfeltet. Filmkartoteket finner du ved å klikke på bildet under: