+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Introduksjon til helsefremmende arbeid

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer i sin grunnlov helse som en tilstand av komplett fysisk, mental og sosial velvære, og det spesifiseres at en med begrepet ”helse” med andre ord ikke bare mener fravær av sykdom. Denne definisjonen utdypes gjennom Ottawa-charteret hvor det påpekes at helsefremmende arbeid handler om den prosess som gjør mennesker i stand til å bedre og bevare sin helse. ”God helse er et positivt begrep som legger vekt på sosiale og personlige så vel som fysiske ressurser”. Dette handler om individets forståelse av egen helse, og den evnen det har til å utnytte sine ressurser, også i utfordrende situasjoner.

Det påpekes videre at nettopp fordi en snakker om mennesket som helhet, kan helsefremmende arbeid ikke bare være helsesektorens oppgave. I familie og lokalmiljø bestemmes mye for et menneskes livsløp, inklusive helsen. I et lokalmiljø vil arealplanlegging, tilgang til barnehage/skole, arbeid, kultur, natur og skjerming for forurensning av alle slag (luft, vann, støy) være viktige rammer for små og store. Ulike fellesskap i og utenfor familien fungerer for mange som stimulerende og som gode sikkerhetsnett i livet. Helsefremmende arbeid er følgelig en samfunnsoppgave og et tverrfaglig arbeid.

Helsefremmende tiltak handler i følge Ottawa-charteret om å bygge en sunn helsepolitikk, skape et støttende miljø, å styrke lokalmiljøets muligheter for handling, å utvikle personlige ferdigheter og å tilpasse helsetjenesten.

”Helse blir skapt ved å vise omsorg for seg selv og andre, ved å være i stand til å ta avgjørelser og ha styring over sitt liv, og ved å sikre at de samfunn en lever i skaper betingelser som gir mulighet for god helse for alle” (Ottawa charter).

Å fremme folkehelsen er et hovedmål for sykehus og andre helsetjenester. Det framgår bl.a. av bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven, folkehelseloven og indirekte av arbeidsmiljøloven. Det handler om å se helsefremmende arbeid i et setting perspektiv. Hvordan kan vi sammen på hver våre måter, og med hver våre roller, jobbe for å utfylle hverandre i det helsefremmende arbeidet?

I følge WHO er helsefremmende og forebyggende arbeid et av de viktigste bidragene til kvalitet i pasientbehandlingen på sykehus. Akershus universitetssykehus tilhører det internasjonale nettverket Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH). Grunnleggende tanker i HPH nettverket er at medlemmene skal vektlegge at helse er mer enn kurativ behandling, at empowerment-tanken skal prege arbeidet, og at helsefremmende arbeid rettet mot pasienter, pårørende, de ansatte og lokalsamfunnet skal stå sentralt.

Samhandling mellom de ulike delene av helsetjenesten og lokalsamfunnet anses som en hovedoppgave. Betydningen av verdighet, respekt, likeverd og solidaritet gjennom profesjonenes etikk, og anerkjennelsen av forskjeller i behov, verdier og kulturer er sentralt. Medlemmene i HPH arbeider for å skape en helsefremmende kultur i sin organisasjon gjennom implementering av disse helsefremmende verdiene gjennom å arbeide med strategier og standarder.

Les mer om Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester 

Les mer om HPH helsefremmende arbeidsplass i helseinstitusjoner

Les mer om gruppeveiledningsmetodikk for bedre livsmestring

Les mer om helsefremmende arbeid ved Akershus universitetssykehus

 

Søkeord: helsefremmende, HPH, health promotion, health promoting hospitals