+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Hjemmetid og hjemmedød

Pasienter som har langtkommen sykdom har ofte tanker og ønsker for hvordan den siste tiden skal være. Det kan være vanskelig for pasienter og pårørende å ta opp disse temaene med hverandre og med helsepersonell.

For å kunne gjennomføre mest mulig hjemmetid og eventuell hjemmedød, kreves det god planlegging. Helsepersonell bør derfor spørre pasient og pårørende hvilke ønsker de har for tiden som ligger foran.

Fra Sykepleien: Flere kan planlegge hjemmedød

Noen pasienter og pårørende opplever det vanskelig å snakke om fremtiden og tanker om nært forestående død. For å oppnå tillit og trygghet til å snakke om dette forutsettes gode kommunikasjonsferdigheter og respekt for den enkeltes situasjon.

Vesentlige faktorer for å få til en trygg situasjon i hjemmet når det planlegges hjemmedød:

  • Klargjøre om det er et ønske fra både pasient og pårørende
  • God symptomkontroll/lindring
  • Kommunikasjons og relasjonsinnsats
  • Informasjon/veiledning
  • Tverrfaglig innsats
  • Støtte til pårørende/familien
  • Prosessarbeid

Fra Sykepleien: Hva styrker verdigheten til kreftsyke kvinner som ønsker å dø hjemme?

Pårørende

Hjemmedød krever at pårørende har anledning til å være mye til stede. Det er derfor viktig at de får tilstrekkelig informasjon og oppfølging slik at de føler seg trygge.

Barn som pårørende må tas vare på. Det har palliativt team, kreftkoordinatorer, hjemmetjenesten, helsessykepleier og skolehelsetjenesten kompetanse og mulighet til gjennom godt samarbeid.

Om lindrende behandling og pårørende

Les mer her:

Nasjonale faglige råd

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

Fransiskushjelpen