Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

KvIP – sammen blir vi bedre

KvIP (Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern) er et læringsnettverk av barne- og ungdomspsykiatriske akuttavdelinger i Norge.

KvIP (Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern) er et læringsnettverk av barne- og ungdomspsykiatriske akuttavdelinger i Norge. Det finnes 17 akutte døgnenheter for barn og unge innen psykisk helsevern i landet. De tilbyr behandling til barn og unge som er i akutte kriser eller som strever med alvorlige psykiske lidelser. 13 av disse enhetene har inngått et samarbeid om kvalitetsforbedring. I Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 nevnes KvIP som et godt eksempel på hvordan man kan styrke behandlingstilbudet til barn og unge med alvorlig psykisk lidelse.

Hva er KvIP?

KvIP er organisert under Akuttnettverket, som er et landsomfattende nettverk som eies av de regionale helseforetakene og drives for akutte tjenester i psykisk helsevern.

KvIP ledes av: nettverksleder Kari E. A. Lorentzen (spesialrådgiver/ psykologspesialist Psykisk helsevern og rus divisjon avdeling FoU) og rådsleder Tarje Tinderholt (fagutvikler ved/ BUPA Oslo Universitetssykehus).

Hvordan jobber KvIP?

Gjennom året besøker ansatte fra de ulike enhetene hverandre for å drøfte akuttenhetenes utfordringer og muligheter. På besøkene deltar også brukerrepresentanter fra lokale brukerorganisasjoner eller sykehusenes egne brukerråd, inneliggende pasienter og pårørende. Alle gis anledning til å fortelle hva de ser fungerer ved enheten, og hva de syns kunne vært annerledes og bedre. Besøkene preges av åpenhet, nysgjerrighet, rådgivning og konsultasjon. Målet er refleksjon over praksis, gjensidig læring og utveksling av tiltak for videre utvikling av behandlingstilbudet. KvIP kan anses som en gyllen middelvei i kvalitetsforbedringsarbeid fordi prosessene i KvIP både tar hensyn til føringer og krav som kommer «ovenfra og ned», men også erfaringer fra brukere og klinikere som kommer «nedenifra og opp». Derfor mener KvIP at «sammen blir vi bedre».

Kvalitetsstandardene i KvIP

I KvIP samarbeider brukerorganisasjonene Mental Helse Ungdom og Voksne for Barn med akuttenhetene om å definere et sett av standarder for «beste praksis og kvalitet». Alle enhetene i nettverket jobber mot oppnåelse av standardene og evaluerer seg selv etter disse årlig. Standardene drøftes, og revideres hvert år, og oppdateres mht. nye lovkrav, faglige anbefalinger og kliniske erfaringer. Her kan du se kvalitetsstandardene til KvIP.

Du kan lese mer om KvIP her.

Denne introduksjonsfilmen gir en kort presentasjon av læringsnettverket KvIP, og forklarer hvordan de jobber sammen for å heve kvaliteten på BUP akutte tjenester.

Alle fagartikler