+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Spesialiseringsregler for allmennleger

Gjennomføring av spesialistutdanningen i allmennmedisin har til nå i stor grad vært overlatt til ALIS (allmennlege i spesialisering) selv, men fra 1.mars 2019 har kommunene fått et tydeligere ansvar for å legge til rette for at legen skal kunne gjennomføre spesialistutdanningen.

Spesialistutdanningen knyttes nå opp mot læringsmål som beskriver hva en lege skal forstå eller være i stand til å utføre. I tillegg til gruppeveiledning, som tidligere, vil ALIS nå ha rett til systematisk individuell veiledning av spesialist i allmennmedisin og tilsyn fra mer erfarne leger.

Kommunenes ansvar

Kommunene har ansvar for å lage en individuell utdanningsplan sammen med hver enkelt kandidat, legge til rette for å skaffe egnet veileder, legge til rette for deltakelse på kurs etc., samt legge til rette for tjenestetid på sykehus/institusjonstjeneste. Kommunen oppfordres til å inngå avtaler med helseforetak om dette.

Det har tidligere vært et krav om et års sykehustjeneste. Dette er nå formulert mer generelt som læringsmål knyttet til arbeid med en selektert pasientgruppe (se under). Varigheten på denne tjenesten har vært under vurdering. Ny anbefaling er minimum 6 måneders tjeneste.

ALIS-prosjektet

Det er satt i gang et prosjekt på Ahus; Alis-prosjektet. Målet med dette prosjektet er å ha en modell for et strukturert utdanningstilbud der spesialistkandidater som jobber i Ahus sitt nedslagsfelt vil få mulighet til å kunne gjennomføre sin institusjonstjeneste/ tjeneste i godkjent utdanningsvirksomhet her på Ahus.

Det er en fordel både for sykehuset og leger i Ahus-sektor at legene har arbeidserfaring fra eget helseforetak. Alis-prosjektet vil bidra til at Ahus og kommunen sammen kan oppfylle plikten det er å sørge for at spesialistkandidatene får gjennomført sin utdanning på normert tid.

Nyttig lenker: