Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Ung Arena + Vestfold

Prosjektet Ung Arena+ har mål om å integrere tjenester til ungdom i et tilbud.

Prosjekt Ung Arena +

Mange barn og unge ikke får den hjelpen de trenger fordi de opplever at tjenestene er vanskelig tilgjengelige, de oppleves stigmatiserende, og de er for lite brukerorienterte. Ung Arena + er et innovativt samhandlingsprosjekt i Vestfold hvor hensikten er å skape integrerte tjenester for ungdom i ett tilbud. Tilbudet skal møte unges behov for å ha noen å snakke med og bistå med råd og veiledning innen psykisk helse og rus, samt tilrettelegging av praktisk hjelp i en fase av livet med store psykiske, fysiske og sosiale omveltninger.

Prosjektet Ung Arena + i Vestfold  er lagt opp til en prosess som ivaretar interessentmedvirkning, brukerinvolvering og samskaping. I samskaping bringes kunnskap, ressurser og erfaringer fra ungdommene og tjenesteyterne sammen. Det er godt egnet fordi ingen aktør besitter all nødvendig kunnskap, har full oversikt eller fullt ansvar for alle tjenestene som inngår. Ungdommene og samarbeidspartnere er aktive deltakere i prosessen, slik at sluttverdien er noe som er skapt i fellesskap.

I mai 2021 vedtok Strategisk samhandlingsutvalg å gjennomføre prosjektet med Tønsberg som pilotkommune. Erfaringene fra piloteringen vil bringe fram ny kunnskap som kan ligge til grunn for eventuell utvidelse av partnerskapet og/ eller videre utrulling til øvrige kommuner i Vestfold. I tillegg har Larvik kommune lenge jobbet med å starte opp med Ung Arena. Dette arbeidet er nå i gang og prosjektleder er ansatt.  Det er et uttalt ønske at Larvik inkluderes i Ung Arena+ i det arbeidet som gjelder integrasjonen med andre tjenester. Det vil da bli etablert to Ung Arena+ i Vestfold. Prosjektet i Vestfold heter Ung Arena+. «Plussen» betegner det tillegget som ønskes i Vestfold – nemlig en integrasjon med spesialisttjenesten, evt. også andre velferdstjenester.

Strategisk samarbeidsutvalg i Vestfold er styringsorgan i prosjektet og kjerneteamet har ansvar for å koordinerere.

Deltagerne i prosjektgruppen er valgt ut på bakgrunn av sin kompetanse og rolle. Det er fire ungdommer med i prosjektgruppen, i tillegg er det opprettet et ungdomspanel med 19 ungdommer fra både Tønsberg kommune og Ungdomsrådet ved SiV. Ungdomspanelet skal ha jevnlige møter og workshops med kjerneteamet hvor de kommer med innspill og råd i prosjektet. 

Alle fagartikler