Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Pathways-prosjektet – kort oversikt

En kort oppsummering av prosjektet.

Med en populasjon som blir eldre, stadige økonomiske innstramninger og en utvikling mot at flere tjenester skal ytes i kommunal regi mens pasientene bor hjemme, er det nødvendig med ny kunnskap om gode pasientforløp for eldre pasienter med sammensatte og omfattende behov.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet Pathways («Hvordan utvikle bedre, tryggere og mer kostnadseffektive forløp for eldre pasienter?») har undersøkt fire ulike pasientforløp («pathways») for å svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan fungerer Kommunale akutte døgnenheter (KAD)?
  • Hva kjennetegner overforbruk av sterke medisiner blant eldre?
  • Hvilken rolle har pårørende i samhandlingen med og mellom tjenestene til de som lever med demens?
  • Er helsetjenestene våre rustet til å ta vare på dem som er ved livets slutt nå når vi blir et mer mangfoldig samfunn?

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2016-2021 av HØKH, Avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus og er finansiert av Forskningsrådet. Det ble ledet av Jorun Rugkåsa, seniorforsker ved HØKH og professor II ved Senter for omsorgsforskning, sør, Universitetet i Sørøst-Norge.


Om forskerne

Socheat Cheng var doktorgradsstipendiat i prosjektet om medisinoverforbruk bland eldre. Han er nå postdoktor ved Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo.

Tahreem Ghazal Siddiqui er doktorgradsstipendiat i prosjektet om medisinoverforbruk blant eldre, ved Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus.

Meetali Kakad var doktorgradsstipendiat i prosjektet om pasientstrømmer gjennom KAD. Hun er nå medisinsk sjef i Dignio som leverer løsninger for digital hjemmeoppfølging.

Kristin Häikiö var doktorgradsstipendiat i prosjektet om pårørende til personer som lever med demens. Hun er nå førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet.

Anne-Kari M. Johannessen var postdoktorstipendiat i prosjektet om samhandling og brukermedvirkning i KAD. Hun er nå førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet og seniorforsker ved Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus.

Beret Bråten var postdoktorstipendiat i prosjektet om omsorg i livets siste fase i et flerkulturelt samfunn. Hun er nå førsteamanuensis ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo og Forsker II ved Fafo.

Tone Breines Simonsen er forskningskoordinator ved Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus

Jorun Rugkåsa er seniorforsker ved HØKH, Avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus og professor II ved Senter for omsorgsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge.

Anders Christofer Lundqvist er seniorforsker ved Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus og overlege i nevrologi og klinisk nevrofysiologi ved samme sykehus, og professor II ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Universitetet i Oslo. Han ledet arbeidet om medikamentoverforbruk.

Fredrik A. Dahl var seniorforsker ved HØKH, Avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus og ledet arbeidet om pasientstrømmer gjennom KAD. Han er nå seniorforsker ved Norsk Regnesentral.


Alle fagartikler