+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Shutterstock

Praktisk informasjon

Erfaring fra tidligere kriger og konflikter viser at helsebehovene til flyktninger og asylsøkere i ankomstsituasjonen ofte endres og øker med tid.

Behovene vil til dels avhenge av alderssammensetningen blant de som ankommer, og vil dessuten kunne endre seg avhengig av ankomsttidspunkt. Av flyktninger som kommer til Norge vil en høy andel være kvinner, barn og eldre ettersom mennene i alderen 18- 60 blir holdt tilbake i Ukraina for å delta i krigen.

I denne artikkelen vil du finne informasjon som kan være til nytte i det praktiske arbeidet med å ta imot flyktningene. Det er samtidig viktig å minne om at det ofte er flere faktorer som forener oss mennesker enn som skiller oss fra hverandre. Se filmen dansk TV2 har laget med fokus på dette:

Folkehelseinstituttet (FHI)

På FHI sine sider finner du informasjon, nyheter og råd om flyktningers og asylsøkeres helse. Denne temasiden er rettet hovedsakelig mot helsetjenesten og kommunene. I tiden fremover venter vi et høyt antall nyankomne ukrainske flyktninger i Norge. Sikring av primærbehov, gode basale smittevernrutiner og tilbud om vaksinering er viktig for å ivareta helsen og forebygge smitte og sykdom. På denne siden finner du informasjon som gjelder flyktninger fra Ukraina spesielt.

Her finner dere også informasjonsbrev vedrørende flyktninger fra Ukraina som ble sendt fra Folkehelseinstituttet til statsforvaltere og alle landets kommuner 9.mars. Det foreligger også en landbrief om Ukraina med spesielt fokus på helsesystemet og helsetilstanden i befolkningen.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har en egen side om Ukraina-krisen. Her finner du informasjon om Ukraina-krisen til kommuner, statsforvaltere og andre offentlige aktører. Helsedirektoratet holdt webinarer 24. og 31. mars om: Helseutfordringer blant ukrainske flyktninger og helserettigheter og Barn og unge – oppfølging av flyktningene og deres familie. Du finner mer informasjon om dette på den samme siden.

Helsedirektoratet har også en nasjonal veileder om Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, hvor det i kapittel 10 foreligger tilleggsinformasjon om særlige forhold som gjelder ukrainske flyktninger og asylsøkere. Her finner du også oversikt over de mest brukte legemidlene i Ukraina.

De har utviklet tre filmer om helsetjenester i Norge. Disse peker videre til oversatt informasjon på Helsenorge.

Det norske vaksinasjonsprogrammet

Taushetsplikt i helsetjenesten

Helsetjenester i Norge

Helsenorge

Helsenorge sine sider finner du informasjon om rettigheter, helsehjelp og vaksinering. Her kan du finne den samme informasjonen på ulike språk. Siden er også oversatt til ukrainsk: Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge – helsenorge.no

Andre ressurser

Tolk og informasjonstelefon

Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Ahus har laget et kartleggingsverktøy som kan brukes for å kartlegge behov for tolk. Det kan også være aktuelt til bruk i kommunene.

Kommunikasjonspermer

Sykehus Østfold har tidligere utviklet kommunikasjonspermer på mange ulike språk. De inneholder ofte stilte spørsmål og beskjeder med tilhørende illustrasjoner. Permene skal ikke brukes som en erstatning for tolketjenesten, men kan brukes som et enkelt verktøy i daglig kommunikasjon med pasienter som ikke behersker norsk eller engelsk når tolk ikke er tilstede. Vi har nylig fått til en oversettelse av kommunikasjonspermen på ukrainsk , og det finnes også en tidligere versjon av kommunikasjonspermen på russisk .

Caritas har en egen informasjonstelefon på ukrainsk


Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet har lagt ut informasjon på ulike språk om hvordan beskytte seg mot atomulykker og mer spesifikt om jodtabletter.


Tro- og livssyn

Norge er et livssynsåpent samfunn. Her skal man kunne tro, ikke tro, bytte tro eller slutte å tro. Ukrainere er katolikker, pinsevenner, ortodokse kristne, baptister, muslimer, jøder og humanister, for å nevne noe, og mange av dem ønsker å praktisere sin tro og sitt livssyn i Norge. Flyktninger fra Ukraina trenger også gjerne informasjon om hvor de kan praktisere sin tro og sitt livssyn i Norge (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn).