Foto: Shutterstock

Samhandlingsrutiner-akutthenvendelser til Sykehuset i Vestfold

Pasienter som innlegges eller skal vurderes via akuttsenteret meldes akuttsenterets ekspedisjon (33342218). Pasienter som skal til skadestue elle ØH-røntgen meldes akuttsenterets skadestue (33342219).

Konferer med lege dersom det er nødvendig for mottakets prioritering, eller behov for å avklare alternativer til innleggelse. Vurder å konferere for «diagnostisk sløyfe», eller «forskjøvet mottak» der pasienten kan få et tidspunkt med kortere ventetid eller mer tilgjengelighet for undersøkelser etc. 

Ved behov for å konferere med akutt- og mottaksmedisiner kan ekspedisjon i akuttsenteret sette over til denne.

Melderutiner ved innleggelse:

Medisinske pasienter
  • Akuttsenteret – ekspedisjon: 333 42218
  • Forvakt medisinsk avdeling: 333 42000 (via sentralbord)
Kirurgiske pasienter

Akuttsenter ekspedisjon: 33342218.Hele døgnet
Kirurgisk vakthavende: 33342000.Hele døgnet(via sentralbord)

Ortopediske pasienter/skadestuen/ØH-radiologi

Skadestue/Radiologi akuttsenter: 333 42219. Hele døgnet
Ortopedisk vakthavende: 333 42000.Hele døgnet (via sentralbord)

Pasienter henvist til røntgen samme dag, og kun til skadestue ved funn, meldes kun til ekspedisjon (33342219). Disse møter i akuttsenteret for røntgen.

  1. Beskrivende problemstilling.
  2. Rådgivning om videre tiltak oppfølging basert på radiologisvar eller klinikk. Bruk henvisningen til å kommunisere dette.

Dersom problemstillingen kan vente til neste dag anbefales det å sende ø.hj henvisning til ortopedisk poliklinikk/ radiologisk avdeling for røntgen/vurdering neste dag. Da møter pasienten ved røntgen i 2.etg og ikke i akuttsenter.

Øye/Øre-nese-hals

Forvakt øyelege: 33342000 (via sentralbord).Gjerne avtalespesialist før kl. 14.
Forvakt øre/nese/hals: 33342000 (via sentralbord).
Vurdering må avtales siden det er hjemmevakt ettermiddag/kveld/natt. Pasienter til øyelegevurdering møter på Øyepoliklinikken i 1.etg. Pasienter til Øre-nese hals møter i Akuttsenteret på kveld og på poliklinikk på dagtid.

Barneavdelingen

Forvakt barneavdeling: 33342000. Hele døgnet (via sentralbord)
Avklar oppmøtested med forvakt – møter oftest direkte på barneavdeling

Psykiatri – Akutt psykisk helsehjelp – Voksen/Barn

Akutt psykisk helsehjelp voksne: 333 75077. Betjenes av AAT på dag/kveld 8-22, sentralbord natt
Barn under 18 år (BUPA) 33346700 dagtid. Bakvakt kveld/natt/helg via sentralbord 33342000
Ved oppmøte AAT: Oppmøtested Granli – Taranrødveien 47, bygg 5.

For ambulansebestilling ved innleggelse: AMK tlf 33727680

Aktuelle lokale rutiner

Ved mistanke om DVT
  1. Vurder empirisk antikoagulasjon (DOAK). Unntak ved mistanke om høy DVT eller lungeemboli (innlegges ø-hjelp).
  2. Be pasienten møte neste dag klokken 08:30 i akuttsenteret for D-dimer og ultralyd (Husk henvisning). Meld pas. til sekretær på 33342219. Pasienten vil bli tilsett av lege dersom undersøkelse viser funn. Rådgi pasientene på hva de skal gjøre dersom det ikke er funn av DVT.
Forskjøvet mottak

For tilstander som kan vente til neste dag. Avtales i samarbeid med aktuell forvakt.

Diagnostisk sløyfe

Dersom man trenger avklaring medisinsk før evt. innleggelse til kommunalt opphold. Det må være konferert med lege ved ØHD på forhånd og klarert at det er ledig plass.

Ved bruk av skjelettrøntgen ØH ved akuttsenteret, “bruddavklaring”
  1. Husk: radiologisk avdeling gjør ikke kliniske vurderinger.
  2. Henviser er ansvarlig for det aktuelle sykdomstilfelle inntil det evt. overtas av skadestuen/annen avdeling. Om pasienten utskrives til hjemmet må henviser ha gitt råd om videre tiltak og behov for ny legekontakt.
  3. Dersom det påvises skade og henviser har anbefalt overføring til skadestuen ved røntgenfunn, overtar skadestuen pasientansvaret.