Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Ung livsmestring

"Ung livsmestring" er et pedagogisk mestringsverktøy. Målet er å styrke unge mennesker gjennom å oppdage og erfare mer om sine ressurser og muligheter.

Alle har ressurser som de kan bli mer klar over, både i seg selv og omgivelsene sine. Når livet snus opp-ned, som ved sykdom, kan det være vanskelig å se hva som er viktig, se egne ressurser og behov. «Hvem er jeg – nå?».

Hver enkelt må gjøre sine egne oppdagelser. God tilgang på kunnskap og informasjon er viktig. Også fagpersoners evne til kontakt og formidling er avgjørende.

I tillegg trenger vi metoder og konkrete programmer (verktøy) som kan gi unge mulighet til å bli bevisst seg selv og sin situasjon. Hva er viktig for meg? Hvordan får jeg levd det livet jeg ønsker?

Det digitale verktøyet “Ung livsmestring” finner du her


Om SAVE

Ved Avdeling samhandling og helsefremmende på Ahus har vi derfor over en 20-årsperiode gjennomført prosjekter for å styrke ulike grupper pasienter og pårørende, også en 10-års oppfølgingsstudie.

Deltakerne har beskrevet hva som ga dem nye oppdagelser og førte til forandringer i hverdagen der de opplevde en bedre “livsmestring” til tross for ulike sykdommer og funksjonsvariasjoner.

Ut fra disse erfaringene er metodikken “Self-Awareness through Values and Emotions” (SAVE) utviklet og evaluert. Resultatene er dokumentert i en PhD, flere Masteroppgaver og rapporter.

Innhold

“Ung livsmestring” er bygget opp rundt 6 tema. Hvert tema introduseres gjennom en animasjonsfilm. Programmet presenterer detaljert et opplegg for økt bevissthet på egne ressurser og muligheter. Dette er den helsefremmende pedagogiske metodikken summert i «fire P-er»

 • «Plukke ord» – finne ordene som nå beskriver en selv og den situasjonen en er i
 • «Prioritere» – hva som virkelig er det viktigste for den enkelte i eget liv
 • «Presisere» – ut fra egne oppdagelser og erkjennelse: «Hva nå? Hva vil jeg?»
 • «Praktisere» – prøve ut konsekvensene av «Hva nå?», som konkrete forandringer ut fra ny forståelse (tanker), opplevelse (følelser) og reaksjoner (kropp)

I tillegg er det eksempler fra andre unges tanker og erfaringer.

 1. Den unge må selv finne ut konkret hvordan programmet kan gjennomføres uforstyrret (hvor, når, hvordan, sammen med en/ noen)
 2. Det er forskjellig hvor lang tid en bruker på et tema, alt fra ca 45min til 2 timer. Det viktigste er å være oppmerksom, være til stede.
 3. Det er fint å kunne dele egne tanker og reaksjoner med noen, kanskje gjøre det sammen?
Mål

“Ung livsmestring” er et digitalt pedagogisk mestrings-verktøy. Målet er å styrke unge mennesker gjennom å gi den enkelte en mulighet til å stoppe opp, oppdage og erfare mer om sine ressurser og muligheter for å kunne leve et bedre liv.

“Ung livsmestring” bygger på metodikken (SAVE), som ble tilrettelagt for ungdomsgrupper på Ahus i pilotprosjektet “Ung Medvirkning og Mestring” (i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NK LMH)

Tema

Kursene kan settes sammen og brukes i forskjellige sammenhenger utover å bli brukt individuelt som mestringsverktøy for selvhjelp. Ut fra ulik målsetning, behov og settinger er det mange hensyn som må vurderes nøye, og alltid sammen med representanter fra deltakergruppen.

Tema 1: Hvem er jeg?

Tema 1 gir en oppmerksomhet på egen person som er nødvendig utgangspunkt for videre utforskning av seg selv. Ellers er det stor frihet til hvordan temaet gjennomføres og hvor mye tid det behøver å ta.

Tema 2: Hva er viktig for meg?

Tema 2 er det mest grunnleggende temaet. Det tar opp hva som er viktig for en selv (eksistensielt) og hvordan dette faktisk blir prioritert i egen hverdag, det vil si i eget liv. Temaet kan presenteres for seg selv, som en kveldssamling, workshop el. De andre temaene vil ofte komme opp når den enkelte skal sette ord på hva som er viktig for dem.

Tema 3: Følelser og kropp

Tema 3 er det neste grunnleggende temaet om å kjenne etter og erkjenne hele spekteret av egne følelser og kroppsreaksjoner.

Tema 4: Egenskaper og kontakt

Tema 4 tar opp styrker og svakheter ved ulike egenskaper og kontakt med andre. Dette er viktig for å belyse egen energi og bruk av ressurser, men likevel ikke det mest sentrale for egen utvikling og mestring.

Tema 5: Mine kontakter og nettverk

Tema 5 belyser egne ulike kontakter og hva de betyr for den enkelte. Sosial kompetanse og støtte er viktig ressurser, men likevel ikke så grunnleggende som temaet i tema 2.

Tema 6: Veien videre (om ressurser)

Tema 6 er det alltid nyttig å ha med noe om til slutt for å oppsummere egne ulike ressurser, men som for kurs 1 kan dette presenteres veldig forskjellig og svært kort.

Hvordan bruke

Her er noen eksempler på hvordan metodikken har blitt brukt, og noen forslag til ulike muligheter som ligger i programmet. (Det er bare fantasien vår som stopper oss i hvordan programmet kan brukes)

 1. Opplyse unge om programmet så de kan oppdage det og gjennomgå det selv – eller kanskje sammen med noen?
 2. Bruke tema og deler av programmet som forberedelse før en konsultasjon?
 3. Gjennomføre en oppgave eller bruke refleksjonsspørsmål og andre unges erfaringer fra programmet i konsultasjoner
 4. Slå sammen 2-3 konsultasjoner for å gjennomgå et tema i programmet der de unge også får møte hverandre og dele sine erfaringer og oppdagelser
 5. Til kurs, opplæring eller andre temadager: enten som selvstendig forberedelse eller som innhold i selve kurset/ samlingen
 6. Lede «Mestringsgrupper», helst på tvers av diagnosegrupper – både i kommuner (primærhelsetjeneste, frisklivssentraler, skolehelsetjeneste), i interkommunalt samarbeid eller med helseforetakene (også deres Ungdomsråd)
 7. Samarbeide med organisasjoner om temakvelder, kurs eller grupper
 8. Undervisning i skolen under «Livsmestring i skolen»
Teamet

Teamet bak programmet

Karen Therese Sulheim Haugstvedt – er tidligere spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi (MNFF). Hun er ansatt ved Ahus, Avdeling samhandling og helsefremming (siden 2000), har ledet prosjektene der og forsket på individuelle helsefremmende prosesser (PhD 2012). Ut fra deltakernes erfaringer har hun utviklet metodikken SAVE.

Kontakt Karen Therese: Karen.therese.haugstvedt@ahus.no

Ashley Ellen Lunde – utdannet Physician Assistant fra USA, er også ansatt ved Ahus, Avdeling samhandling og helsefremming (siden 2016) og har hatt et nært samarbeid med Karen Therese Sulheim Haugstvedt. Hun har grundig kunnskap om helsefremming og SAVE, Hun har også erfaring med design og sosiale medier og var prosjektleder for “Ung livsmestring”.

Kontakt Ashley: Ashley.ellen.lunde@ahus.no

Ungdomsdeltakere har bidradd vesentlig både under produksjonen av animasjonsfilmer og nettsiden, gjennom utviklingen av tekster og utprøvingen av det ferdige programmet. De har også delt av sine egne erfaringer, oppdagelser og de forandringene de har gjort i sine egne liv.


Alle fagartikler