Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Klikk for å lese et kort utdrag eller hele referatet. Se hvordan du kan komme med innspill.

Mange interessante saker i Ahusforum

av Morten Glasø

Siste møte før årsskiftet i Ahusforum-samhandlingsarena for leger, ble avviklet 30.november. Det var mange saker til behandling. Les hele referatet her.

Under kan du lese en kortversjon. Husk at alle leger, om du jobber på Ahus eller i kommune/bydel kan melde saker. Send i tilfelle til Morten Glasø eller Siri Bækkelund Engen . Neste møte er 8.mars 2022

Referat kortversjon:

Sak 2. Faste poster
«Hengesakene»:
– Rhesus-immunisering hører hjemme hos fastlegene
– Svar på rettighetsvurdering/henvisning må sendes elektronisk
– Noen epikriser legger seg fortsatt på dato for første kontakt. Ahus-representantene tar dette med epikrise-ansvarlige
– Helsefelleskap. Rekruttering av fastleger går svært sakte. Ahusforum anbefaler 2 representanter fra hver region jf. sak 9 – 28.09.21 

Korona-situasjonen: Alle virksomheter er hardt presset, også med tanke på bemanningssituasjonen

Samhandlingsavvik: Alvorlige avvik i samhandlingen som har eller kunne ha ført til alvorlig pasientskade skal meldes på fastsatt skjema til aktuell virksomhet jf. Kvalitetsforbedring og avvik • Kompetansebroen Kompetansebroen

Sak 3. revisjon av anbefalinger om samarbeid mellom fastleger, kommunalt ansatte leger og Ahus
Multidose: Fagråd behandlingsforløp inviterer til arbeidsgruppe mtp. felles retningslinje for legemiddelhåndtering når pasienter har multidose jf. Ahusforum sin anbefaling pkt. 2.3.3.5

Sak 4. Nasjonal evaluering av praksiskonsulentordningen
– PKO bør bestå og videreutvikles i tråd med forslagene i evalueringsrapporten.  Arbeidsgruppen som er varslet opprettet på Ahus bør starte arbeidet så snart som mulig.

Sak 5. «Grønnskjema» til utfylling av fastlege før tannbehandling i narkose
– Egenmeldingsskjema fra pasient/ledsager er tilstrekkelig.

Sak 6. Konferering ved innleggelser, plunder og heft?
– Ahusforum minner om at selv om det er travle tider må vi kommunisere på en respektfull og hyggelig måte.

Sak 7. Ahusforum; Sviktende oppmøte fra Ahus og kommuneleger. Hvordan skape interesse, engasjement?
– Basert på innspill i møtet vil leder og sekretær forbereder et forslag til ny møtestruktur som legges fram i neste møte.