Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Pko Siri Bekkelund Engen og Lene G. Dalbak deler erfaringer etter tre besøk på avdelingen høsten 2021.

Praksiskonsulentene besøker lungemedisinsk avdeling Ahus Nordbyhagen

av Anne Bull Enger Wiel

God mottagelse med lærerike besøk gir motivasjon til å jobbe tettere på de kliniske avdelingene. Det å utveksle erfaringer og diskutere forbedringer i samhandlingen håper vi kan resultere i bedre pasientbehandling.

Pko Siri Bekkelund Engen og Lene G. Dalbak deler erfaringer etter tre besøk på avdelingen høsten 2021. Vi kan anbefale et praksisbesøk for alle fastleger som vil lære mer om utredning/behandling/rehabilitering av lungesykdommer. Link til hospitering.

Avdelingsleder Anne Edvardsen på Lungemedisinsk avdeling, Ahus har organisert våre besøk og har vist stor interesse for samarbeide og vår fastlegehverdag, i tillegg til å gi oss innblikk i sykehushverdagen.  Anne Edvardsen er bioingeniør og klinisk fysiolog og har en doktorgrad med tema «kols og flyreise».

Agenda for besøkene var samarbeide med praksiskonsulentene(PKO), på avdeling for samhandling og helsefremmende, og klinikere på lungeavdelingen. Praksiskonsulenter er allmennpraktiserende leger som skal medvirke til god samhandling mellom leger i klinisk arbeid på Ahus og i opptaksområdet til sykehuset, knyttet til diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom, og samarbeid med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten.

Fastlegene ser daglig lungesyke pasienter, og vi hadde derfor et ønske om å starte et tettere samarbeide med klinikerne på lungeavdelingen som et «pilotprosjekt». Planen er å bruke erfaringene til et tettere samarbeide med alle avdelingene på Ahus.

-Samarbeide om innhold i henvisning fra fastlege til lungeavdelingen.

-Samarbeide om innhold i epikriser fra lungeavdelingen til fastlegen.

-Undervisning til fastlegene i praktiske prosedyrer, eksempel spirometri og ultralyd lunge. Tilbud utenom emnekurs som kun er hvert 5 år fra lungeavdelingen.

PKO involveres i forskningsprosjekter der det er aktuelt.

-Samarbeide om pasienter med hyppige innleggelser. Eks. se på bruk av KAD.

Dag 1 POLIKLINIKKEN

Anne Edvardsen informerte oss om poliklinikken på Lungemedisin som utreder og behandler et stort antall pasienter med kols, astma, søvnapné, interstitiell lungesykdom, allergier og kronisk respirasjonssvikt samt utreder lungekreft og utfører et stort antall bronkoskopier med ulike teknikker, ulike lungefunksjonstester, søvnutredning og cpap-behandling, kardiopulmonale funksjonstester, tester av anstrengelsesutløst obstruksjon, gangtester og og flytester (HAST). Det satses også på digitale løsninger for hjemmeoppfølging.

 Vi ble tatt godt imot på poliklinikken og vist rundt på de ulike undersøkelsesrommene.  Allergiutredning, Cpap poliklinikken, spirometri, gass diffusjon, body box og kardiopulmonal funksjonstest (CPET).

Vi fikk være tilstede ved undersøkelse av pasienten med lungesykdom. Hvilke undersøkelser som pas. settes opp til på poliklinikken styres mye utfra hva vi skriver i våre henvisninger. Info om rehabiliterings tilbudet til kols pasienter. Kols-kurs som varer i 5 uker, 3 dager pr uke. Avdelingen har også en egen forskningsykepleier.

Avdelingen planlegger å lage filmer som skal brukes i opplæring av nyansatte leger ved avdelingen.

Forslag om at disse kan redigeres til bruk for fastleger. Eks. utførelse og tolkning av spirometri. Ultralyd lunge. Gangtester. Slike filmer vil kunne brukes i smågruppene i etterutdanningen av fastleger. Dette er obligatoriske timer i etterutdanningen for å kunne ta spesialist takster som fastlege.

Vi snakket også om inkludering av pasienter til kliniske studier, hvis det er aktuelt kan vi være bindeledd ut til fastlegekorpset/Praksisnett.

Anne E. informerte om at det nå kommer reviderte nasjonale retningslinjer for kols(siste er fra 2012). Link til høringsinnspill her, den kommer i ferdig revidert form ila 2022.

DAG 2 HENVISNINGER

Vi møtte avdelingsleder Anne Edvardsen, administrasjonskonsulent Lisa Jacobsen og henvisningsmottaker Jade Jørgensen i konsulatet.

Dagens tema var henvisninger til lungeavdelingen. Anne Edvardsen fortalt at det var en veldig liten andel (<5%) av henvisningene som ble avvist. Henvisninger blir først lest av henvisningsmottaker (ikke lege) og sendt videre til avdeling, evt. også med spørsmål om det skal gå en henvisning til annen avdeling i tillegg (oftest til hjerte). For henvisningsmottakere som leser henvisningen først er det et ønske om at det fremkommer en klar problemstilling i starten av henvisningen. Diagnosekode som dekker den aktuelle problemstillingen og ikke alle andre diagnoser pasienten har eller har hatt. Det er et ønske om at det oppgis tolkebehov og hvilket språk. I tillegg hvem sykehuset kan kontakte hvis pasienten ikke kan snakke norsk. Henvisningen blir videresendt til leger ved avdelingen som rullerer på å lese henvisninger. 10 dagers svarfrist. Ved avvisning går det brev til fastlege om avvisning og evt. med beskjed om hva som foreslåes utført før evt. ny henvisning. Pasienten får kun beskjed om at henvisningen er avslått og beskjed om å ta kontakt med fastlege ved spørsmål.

Klar problemstilling tidlig i henvisningen

Diagnosekode som beskriver det aktuelle

Informasjon om tolkebehov og hvilket språk

Eventuelt:

MMRC-klassifikasjon av dyspnoe ved kols

Spirometriresultater. FEV1/FVC og FEV1 % av forventet

Reversibilitetstest

Døgnmåling PEF

Høyde og vekt

SpO2, EKG, ProBNP

Dag 3 LUNGETEAMET med sykepleier Marthe Gundersen

Ambulerende lungeteam følger opp kols pasienter i GOLD stadium III og IV som har hyppige innleggelser med eksaserbasjoner og pasienter med hjemme oksygenbehandling. Teamet underviser også hjemmesykepleiere i kommunene. Det er ca. 200 pasienter som følges opp med regelmessige hjemmebesøk. I tillegg er det telefonkontakt og legetime på lungepoliklinikken x 1-2 pr. år. Epikrise sendes fastlege fra ambulerende team etter hvert hjemmebesøk. Vi tok opp hva som var utfordringer i samarbeide med fastlegene. Det er ønske om at pasientene har egne behandlingsplaner slik at en kan sette i gang med rask behandling ved kols forverring. Fastlegen anbefales å lage en slik behandlingsplan. Det er ikke rutine at legene som kontrollerer denne pasientgruppen på poliklinikken lager forslag til en behandlingsplan. Det mener vi ville være til stor hjelp for fastlegene. Dette ønske blir videreformidlet til legene på teamet. Ahus Kongsvinger har ikke et eget ambulerende lungeteam og Ahus Nordbyhagen dekker ikke kommunene i denne regionen. Høy kols forekomst i disse kommunene. Jobbe med at tilbudet blir ambulant også for denne delen av Ahus sitt opptaksområde?

Det er i dag ikke et organisert samarbeide med palliativ avdeling eller palliative team i kommunene om denne pasientgruppen. Marthe Gundersen forteller at smertelindring kan være en utfordring i denne gruppen. Det samme med angst.

Lungeteamet har et eget telefonnummer for kontakt som vi vil diskutere om skal legges på kontaktlisten til fastlegene.

Link til info brosjyren til ambulerende lungeteam her.