Skjul områdevelger

Innledning

Vi møter mange etiske dilemma og utfordringer i vår praksis som helsepersonell. Verdighet, respekt og annerkjennelse er viktige dimensjoner innen lindrende behandling. I lys av dette anser vi pasientens og pårørendes opplevelser som viktige.

Etikk kan forstås som vår evne til å gi gode begrunnelser for valgene vi gjør. Dette er spesielt viktig når vi skal ta en vanskelig avgjørelse. Systematisk etisk refleksjon ved hjelp av ulike refleksjonsverktøy løfter frem de hensynene som må tas i etiske dilemmaer. Bruk av disse verktøyene bidrar til å skape grunnlaget for etisk drøfting av en situasjon som man står i, og til å styrke kvaliteten på helsetjenesten til både pasient og pårørende.

I dette kapittelet presenteres etiske grunnprinsipper og enkle verktøy for etisk refleksjon, blant annet SME-modellen som bidrar til å belyse alle sider av en etisk utfordrende situasjon. Kapittelet vil også ta for seg spørsmål knyttet til avslutning eller begrensning av livsforlengede behandling.

Arbeid med etisk refleksjon sammen med kollegaer kan bidra til at vanskelige spørsmål og problemstillinger diskuteres slik at man får fram flere handlingsalternativer. Start for eksempel med å reflektere med en kollega over disse utsagnene:

«Min etikk er det jeg gjør når ingen ser meg…..»   (Marie Aakre)

«Å møte en annen med respekt er å lytte til en tanke og ta imot et hjerte – og trå varsomt i ukjent terreng» (Kong Harald, 2006)