+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Informasjon om praksiskonsulent-ordningen på Ahus

Praksiskonsulenter er allmennpraktiserende leger som skal medvirke til god samhandling mellom leger i klinisk arbeid på Ahus og i opptaksområdet til sykehuset, knyttet til diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom, og samarbeid med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten.

PKO skal medvirke til å sikre helheten og kvaliteten i pasientforløpet, et pasientforløp som inkluderer både første- og andrelinjetjenesten. En viktig funksjon er å stille allmenn- og samfunnsmedisinsk viten til rådighet for sykehusavdelingene slik at det skapes sammenheng i pasientforløpet.

Praksiskonsulentene formidler nyheter fra Ahus til fastlegene på en egen blogg for PKO, kompetansebroen.no/leger. Siden skal drive relevant kunnskapsformidling for alle leger i og utenfor Ahus.

Sykehuset arrangerer emnekurs for allmennleger på Ahus hvert halvår. Praksiskonsulenten bidrar til gjennomføringen av disse kursene og er fast medlem i kurskomiteene. Et av de tiltakene som har blitt mest verdsatt av fastlegene er distribusjon av en hemmelig telefonliste med direktenummer til primær-, sekundær- og tertiærvakt på de ulike avdelingene. Vi bistår fastleger som ønsker å hospitere på ulike avdelinger for å lære prosedyrer som rektoskopi eller generelt hva avdelingen arbeider med. Her kan du lese mer om hospitering. Vi arrangerer også en møteplass for sykehjemslegene i opptaksområdet der det avholdes 6-8 faglige møter i året og som gir kurstimer som møteserie.  Det aller nyeste tiltaket vi arbeider med er Ahus-forum, der sykehusleger, fastleger og kommuneoverleger møtes for å finne fram til gode måter å samhandle på. Det er fire møter i året og referater legges ut på legesiden på kompetansebroen.

Per desember 2021, består PKO på Ahus av en fast tilsatt praksiskonsulent i 40% stilling (Lene Gjelseth Dalbak). I tillegg er det ansatt en praksiskonsulent i prosjektstilling (20%), Siri Bækkelund Engen. PKO er underlagt avdeling samhandling og helsefremmende (Bente Heggedal Gerner), som er en avdeling i enhet for medisin og helsefag (fagdirektør Pål Wiik). PKO ledes av samhandlingsoverlege Morten Glasø. Han er i full stilling ved sykehuset.

Du kan lese mer om praksiskonsulentordningen på landsbasis her.

Dersom du har spørsmål eller har interesse for samhandling ta kontakt med oss [email protected]
[email protected], [email protected]