Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Prosjekter i regi praksiskonsulent-ordningen

Les mer og last ned sluttrapportene her.

Foto: Shutterstock

Prosjekter i regi av praksiskonsulentordningen på Ahus har i stor grad vært mulig ved hjelp av midler stilt til rådighet i fellesskap fra Helse Sør-Øst RHF og kommunene i opptaksområdet. 

I fanene under finner du informasjon om avsluttede og pågående prosjekter. På avsluttede prosjekter vil du også kunne laste ned sluttrapportene. Prosjektene er strukturert etter årstall for oppstart.

2020

Pilotering av ny stillingsstruktur på Ahus for allmennleger i spesialisering (ALIS)

Prosjektleder er Siri Bækkelund Engen, praksiskonsulent og fastlege.

Allmennleger i spesialisering (ALIS) skal ha en utdanningsplan herunder tjeneste i godkjent utdanningsinstitusjon. De første er klare for tjeneste i 2023. Ahus har etablert egen stillingsstruktur. Retningslinje for søknad om stilling er godkjent av SU (helsefelleskapet Ahus og kommunene). Retningslinje og stillingsstruktur piloteres og evalueres gjennom 2021 og 2022

Sluttrapport ALIS pilot

2019

Pilotering og evaluering av ” Ahusforum- Arena for samhandling mellom leger”

I samhandlingssammenheng har et tettere samarbeid med fastlegene vært etterlyst. I 2017 ble det innvilget samhandlingsmidler for å utvikle en møteplass, med tilfredsstillende representasjon fra fastlegene i opptaksområdet. Målet er å komme fram til felles synspunkter og anbefalinger i legesamarbeidet, men også vis avis andre samhandlingsrelasjoner. En modell («Ahusforum») er nå klar for pilotering, med påfølgende evaluering. Prosjektet avsluttes våren 2020. (Siri Bækkelund Engen)

Pasientflyt ved behov for øyeblikkelig hjelp, kartlegging av ressurser og mulige utfordringer i kommunehelsetjenesten og i helseforetak

Enkel kartlegging av øyeblikkelig hjelp-tjenestene, herunder organisering og pasientpågang.
Intern logistikk i de forskjellige enhetene brukeren møter, tenkes kartlagt ved å følge brukerne fra første kontakt i kommune/legevakt og videre enten til KAD/KØH eller til Ahus og eller avtalespesialist , og helt til utskrivelse. Prosjektet avsluttes sommeren 2020. (Lene Gjelseth Dalbak)

2018

Etablering av et strukturert utdanningstilbud på Ahus for leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS)

Leger som skal arbeide i Ahus-sektor, bør har god kjennskap til og/eller har arbeidserfaring fra eget helseforetak. Prosjektet skal bidra til at Ahus og kommunene i opptaksområdet, sammen kan oppfylle sin plikt til å sørge for at spesialistkandidater i allmennmedisin får gjennomført sin utdanning. Prosjektet avsluttes i 2019. (Siri Bækkelund Engen)

Les sluttrapporten for prosjektet her

Kompetansebroen- Informasjonskanal for leger i primærhelsetjenesten

Kompetansebroen  tilbyr informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, undervisningsinstitusjoner og Ahus. Målet for prosjektet har vært å gjøre Kompetansebroen til en nyttig nettportal for leger i primærhelsetjenesten.  Prosjektet avsluttes juni 2019.  (Lene Gjelseth Dalbak)

2017

Kartlegging av innleggelser fra sykehjem i Akershus Universitetssykehus som kunne vært unngått, “sykehjemsprosjektet fase 2”

I prosjektet «Pasientflyt mellom sykehjem og medisinsk divisjon ved Akershus Universitetssykehus» utført i 2015 manglet det blant annet informasjon om innleggelsen var berettiget. I dette nye prosjektet er det derfor fokusert på en bredere kartlegging av grunnlaget for- og prosessen rundt selve innleggelsen.(Torgeir Landvik)

Innføring av “Fastlegeportalen” i Ahus sitt opptaksområde

Verdifull beslutningsstøtte til fastleger og nyttig informasjons- og meldingsutvekslingsportal mellom leger i og utenfor sykehus (Hans-Christian Myklestul)

Finn sluttrapporten her.

Implementering av kjernejournal

Kjernejournal- implementering på Ahus og i helseforetakets opptaksområde (Hans-Christian Myklestul og Torkel Rabbum)

Les sluttrapporten her.

AHUSFORUM- samhandlingsarena for leger

Oppretting av et forum for samarbeid mellom fastleger, kommunehelsetjeneste og helseforetak «Ahusforum- Arena for samhandling mellom leger» (Marius Ryengen og Hans-Christian Myklestul)

Les sluttrapport her.

2016

Etablering av KAD bidrar til færre sykehusinnleggelser og gode pasientforløp

Skrevet av Gitte C. Korvann, Kurt Hetland og Morten Glasø.

Finn sluttrapporten her.

2015

Pasientflyt mellom sykehjem og medisinsk divisjon ved Akershus Universitetssykehus

Kartlegging av aktuelle utfordringer og forslag til tiltak for optimale pasientforløp (Anita Bjørnstad, Eivind Dalgaard og Morten Glasø)

Les sluttrapporten her. .

2014

Samhandling om ultralyd

Skrevet av Canh Le Nygaard og Morten Glasø.

Les sluttrapporten her.

Alle fagartikler