Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Psykisk helse og psykososial støtte

Informasjon for å kunne ivareta flyktningers psykiske helse og psykososiale behov.

Foto: Shutterstock

Erfaring fra tidligere kriger og konflikter viser at helsebehovene til flyktninger og asylsøkere i ankomstsituasjonen ofte endres og øker med tid.

Behovene vil til dels avhenge av alderssammensetningen blant de som ankommer, og vil dessuten kunne endre seg avhengig av ankomsttidspunkt. Av flyktninger som kommer til Norge vil en høy andel være kvinner, barn og eldre ettersom mennene i alderen 18- 60 blir holdt tilbake i Ukraina for å delta i krigen.

I denne artikkelen vil du finne informasjon som kan være til nytte for å ivareta flyktningenes psykiske helse og psykososiale behov når de kommer til Norge.

Film om menneskemøter fra Amnesty International

Denne filmen minner oss om at alle møter er viktige. Situasjonene er ikke iscenesatt, psykologen bak filmen ønsket å få naturlige, spontane reaksjoner. Personene som sitter overfor hverandre har ikke møtt hverandre tidligere og ser hverandre for første gang under forsøket. I filmen er flyktningene i hovedsak fra Syria og har bodd kort tid i Europa. Filmen kan lett overføres til dagens situasjon og våre møter med flyktninger fra Ukraina. Det er viktig å se hverandre.

Ressurser fra FN og WHO

  • Verktøy fra FN

    Anbefalinger og retningslinjer for hvordan rigge psykisk helsevern og psykososialt støtte ved kriser av ulike slag

  • WHO

    WHO har laget et stressmestringsverktøy på forskjellige språk, som også foreligger på ukrainsk

Veileder fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har utgitt en veileder for psykososiale tiltak med kriser, ulykker og katastrofer. Der understrekes det at tverrfaglighet og samarbeid på tvers av tjeneste- og sektorgrensene er en nødvendighet. Veilederen kan lastes ned ved å klikke på lenken.

NKVTS – Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

NKVTS – Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. De har en egen side om Psykososial støtte for flyktningene fra krigen i Ukraina – NKVTS.

NKVTS har nå oversatt kvalitetssikret informasjon til ukrainsk på Dinutvei – Nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

RVTS – Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

RVTS skal bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn, unge og voksne for å hjelpe og forebygge vold og overgrep, traumer og traumatisk stress, selvmord og selvskading, flyktningehelse og tvungen migrasjon. De har laget en ressursside om psykososial beredskap ved kriser og katastrofer. Målgruppen er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse. Her finner du ressurser til arbeidet. Du finner også informasjonen på ukrainsk her. Flyktninger kommer med mange ressurser. I forbindelse med den aktuelle flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukraina tilbyr RVTS Sør rådgivning og konsultasjon, til kommuner, spesialisthelsetjenesten og andre hjelpere. De kan kontaktes ved behov. Du finner mer informasjon her: Krigen i Ukraina og flyktningsituasjonen – hvordan kan vi hjelpe? – RVTS. Å få hjelp med praktiske ting for å komme i gang med livet i et nytt land skaper forbedret psykisk helse. Flyktning.net er en ressursportal om asylsøkere og flyktninger som også ligger under RVTS. Asylsøkere og flyktninger lever under spesielle livsbetingelser og kunnskap om dette er avgjørende for å gi god hjelp. Her finner du fagstoff for deg som møter asylsøkere og flyktninger gjennom ditt arbeid eller som frivillig.

Informasjon på ukrainsk

Psychology Tools And PTSD Psychoeducational Resources

Om psykologisk trygghet på Ukrainsk, Røde Kors

Til foreldre

Til foreldre som har flyktet med barn finnes det også noen ressurser som kan brukes. Atle Dyregrov og Magne Raundalen har laget en Guide for refugee parents som kan lastes ned, og FN har laget et dokument Caring for yor child in crisis sitations med informasjon til foreldre om hvordan de kan komme seg igjennom de ulike utfordringene de møter.

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. De har også tilgjengeliggjort informasjon om barn som pårørende på Ukrainsk.

Grunnkurs i Migrasjonshelse og kulturforståelse

Innlandet utviklet e-læringskurset Grunnkurs i Migrasjonshelse og kulturforståelse, som nå er lansert. Kurset er særlig aktuelt i forbindelse med krigen i Ukraina og den store flyktningestrømmen ut av landet.

Alle fagartikler