Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

AHUSFORUM – Samhandlingsarena for leger

Les mer om Ahusforum og last ned referat fra møtene her.

Illustrasjon av helsepersonellFoto: Shutterstock

AHUSFORUM ble etablert 31. januar 2019. Representanter for legetjenesten i og utenfor sykehuset diskuterer samhandlingsutfordringer i henhold til mandatet under.

Mandat/målområder

  • Utarbeide felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling mellom leger
  • Tilstrebe konsensus og likartet praksis innen medisinsk samhandling
  • Bidra til et godt og tillitsfullt samarbeidsklima
  • Dele erfaring og klinisk kunnskap mellom leger i og utenfor sykehus

AHUSFORUM skal ha en samlende og rådgivende funksjon. Forumet skal ikke overta utviklingsarbeid som hører hjemme i bydel, kommune og sykehus. Forumet kan imidlertid komme med anbefalinger og fremme kultur for samarbeid slik at praksisen blir mest mulig likartet i hele Ahus- området.

For leger i Oslo kommune og sektorsykehusene (Ahus inkludert) er det etablert et eget samhandlingsforum, med en annen innretning enn Ahusforum. Les mer om Møteplass Oslo

Etter etableringen av Helsefelleskap er Ahusforum plassert på nivå 3 faglige samarbeidsutvalg. I Helsefelleskapet for Ahus og kommunene, vil det si at forumet hører til under Fagråd behandlingsforløp. I Helsefelleskapet Ahus og bydelene er dette ikke nærmere presisert.    

Representantene skal utgjøre et faglig og geografisk tverrsnitt av legekollegiet på Ahus og i opptaksområdet. Det består av 14 faste representanter, alle med personlig vararepresentant jf. Liste over representantene her.
Alle har møterett, men kun 14 kan avgi stemme når det skal voteres i en sak. Representantene har normalt en funksjonstid på 2 år, men den kan utvides. 

Forumet ledes av samhandlingsoverlegen på Ahus. Sekretær er praksiskonsulent Lene Gjelseth Dalbak. Det skal avholdes 4 faste møter i året à 2 timer.

Alle leger oppfordres til å sende inn saker der legesamarbeidet eller medisinskfaglig praksis utfordres, også vis avis andre samhandlingsaktører. Kontakt din nærmeste representant eller send direkte til leder (Morten Glasø) eller sekretær (Lene Gjelseth Dalbak).   

Les møtereferater, anbefalinger og aktuelle presentasjoner under.  

Referater AHUSFORUM 2024

Referat Ahusforum 05.03.24

Alle fagartikler