Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Kompetansebroen Vestfold – Årsrapport 2021

Et spennende år for Kompetansebroen har akkurat passert og vi er godt i gang med et forhåpentligvis enda bedre år med samarbeid, formidling, utvikling og videre implementering av kompetansebroen.

Foto: Shutterstock

Et spennende år for Kompetansebroen har akkurat passert og vi er godt i gang med et forhåpentligvis enda bedre år med samarbeid, formidling, utvikling og videre implementering av kompetansebroen. Første Januar 2021 gikk Kompetansebroen fra prosjekt til drift i Vestfold, og til tross for nok ett år som har vært preget av de mange virkningene av pandemien har kompetansebroen hatt full aktivitet. 

I denne årsrapporten vil du få et innblikk i noe av det som har skjedd på Kompetansebroen Vestfold i løpet av 2021. Kompetansebroen Vestfold eies av helsefellesskapet i Vestfold og har egen lokal redaksjon. I april 2021 ble faglig redaktør tilsatt og jobber fra 01.01.2021 i 100% for å understøtte samhandlingen og helsefellesskapet i Vestfold. Faglig redaktør er organisert i seksjon HR kompetanse og utdanning i Sykehuset i Vestfold. 

Nyhetssaker, arrangementer og faginnhold

Kompetansebroen Vestfold publiserer ukentlige nyhetssaker og har i 2021 publisert 77 lokale saker. De har i hovedsak handlet om prosjekter, forbedringsarbeid, samhandlingsnyheter, nytt innhold og arrangementer. Kompetansebroen Vestfold har 410 mottakere av ukentlige nyhetsbrev. Her kan du noen av sakene fra 2021.

Foto: Trine Søndergaard Skov

Nyhetssaker

I 2021 ble det meldt inn 17 lokale arrangement og fagdager til Kompetansebroen Vestfold. Noen av arrangementene har blitt meldt inn eller gjort om til webinarer på grunn av restriksjoner, men i 2021 ble det holdt flere fysiske arrangementer en i 2020. Arrangement kalenderen er populær da den treffer mange og ansatte får direkte tilgang til arrangement de ønsker å delta på. Her ser du noen av nyhetssakene vi publiserte i 2021:

 • Aktuelt vestfold

  Prosjekt multisyke i Vestfold

  Andelen eldre og multisyke pasienter er i stadig økning, og dette tar kommunene og Sykehuset i Vestfold på alvor. Høsten 2019 ble prosjektet «Multisyke – et samhandlingsprosjekt i Vestfold» etablert

 • Aktuelt vestfold

  Første partnerskapsmøte i det nye helsefellesskapet

  Torsdag 19. august 2021 samles det nye helsefellesskapet i Sykehuset i Vestfold HFs opptaksområde til sitt første partnerskapsmøte.

Arrangementer

Det publiseres også lokale arrangementer og i 2021 ble det publisert 31 lokale arrangementer. 2021 har vært et år preget av pandemi og mange arrangementer har derfor vært meldt inn som digitale forelesninger og faglunsjer. Noen har også vært med fysisk tilstedeværelse. 

Faginnhold

Kompetansebroen Vestfold publiserer lokale fagartikler om blant annet ressursnettverk, ulike fagtema og filmer. Her ser du noe av det nye faginnholdet fra 2021:

 • Skrøpelighet.

  Skrøpelighet kjennetegnes av at individene har en betydelig nedgang fysiske eller kognitive funksjoner, og mer sårbare for helseutfordringer og funksjonstap.

 • Dokumentasjon av helsehjelp

  Ansatte i kommunehelsetjenesten som skal dokumentere helsehjelp, og for studenter innen helse og omsorg.
  Ca. 1,5 timer

Samhandling

Kompetansebroen skal være en felles nettside for å informere og dele innhold som er relevant for samarbeidet mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. En viktig oppgave for faglig redaktør er å ha kontakt med ulike nettverk og fagmiljø for å kunne å ivareta oppgaver som understøtter samarbeidet og dele informasjon gjennom Kompetansebroen. Faglig redaktør har brukt 2021, og den første tiden i stillingen til å orientere seg og bli kjent med dette.

Kompetansebroen Vestfold har egen samhandlingsside hvor det er publisert informasjon om de ulike samhandlingsorganene og strukturen for samarbeidet, pågående prosjekter, informasjon om samarbeidsavtaler og annen relevant informasjon for samhandlingen.

Her ser du noen av artiklene på samhandlingssiden:

Legesiden

Kompetansebroen Vestfold startet i 2021 innledende prosesser med å utvikle og ta i bruk legesiden, der informasjon til fastleger, kommuneoverleger og sykehjemsleger blir publisert. Målet er å gjøre tilgjengelig informasjon og anbefalinger om samhandling mellom leger i og utenfor sykehus lett tilgjengelig og samlet. Vi jobber også med å kartlegge mulige former for publisering av faginnhold for målgrupper i legetjenesten.

Samarbeid med fagmiljø i sykehus, kommune og utdanning

Den lokale redaksjonen sørger for innholdet på den lokale siden og er i jevnlig kontakt med fagmiljøer, kontaktpersoner og samhandlingsnettverk for informasjon og innspill til relevant innhold. Aktive prosjekter, gode erfaringer og resultater formidles gjennom Kompetansebroen Vestfold.

Ved sykehuset i Vestfold samarbeider Kompetansebroen mye med samhandlingsavdelingen og sentrale fagmiljøer. I kommunene har kompetansebroen jobbet mye med virksomhetsrådgivere og andre sentrale fagkoordinatorer i 2021. Høsten 2021 innledet kompetansebroen samarbeid med flere fagmiljøer om å planlegge og gjennomføre webinarer i 2022 for systematisk og repeterende kompetanseoverføring. Faglig redaktør har deltatt på møter hos alle kommunalsjefer med deres ledere for å presentere Kompetansebroens funksjon og nytteverdi for virksomhetene. Implementering av Kompetansebroen i Vestfold er et kontinuerlig fokus med mål om systematisk og økt bruk av innholdet.

Universitetet i Sør-Øst Norge er også med i samarbeidet om Kompetansebroen Vestfold. Faglig redaktør deltok i høst på en samling med utdanningslederne ved fakultetet for helse og sosialvitenskap for å presentere Kompetansebroen og vise hvordan de kan bruke innholdet systematisk i undervisningen. Universitetet har et viktig ansvar både på grunn av sitt samfunnsoppdrag med å utdanne helsearbeidere og med å omdanne forskning til relevans for praksisfeltet. Det pågår flere samarbeid og prosjekter der USN bidrar og kompetansebroen er med i formidlingen. Kompetansebroen har også skrevet om samarbeid som Universitetskommunesamarbeidstudenterkurs og studier på Universitetet i Sør-Øst Norge.

Kompetansebroen Vestfold samarbeider også med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark. De har en egen artikkel på samhandlingssiden og deler informasjon om blant annet ressursnettverk, prosjekter og arrangementer.

Faglig redaktør i Vestfold har et mandat i faglig samarbeidsutvalg for kvalitet og tjenesteutvikling. Her sitter representanter fra sykehuset og kommune i helsefellesskapet Vestfold.

 • Helsefellesskapet Vestfold

  Helsefellesskapet i Vestfold er en samarbeidsstruktur som skal bidra til en helthetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. Helsefellesskapet skal fremme samarbeid og samhandling mellom kommune- […]

Rapportering og nettverksarbeid

Kompetansebroen Vestfold rapporterer til strategisk samarbeidsutvalg. Det rapporteres på trafikk på siden, lokalt nettverks- og implementeringsarbeid og videre planer for det lokale arbeidet. Strategisk samarbeidsutvalg kommer med føringer til de faglige samarbeidsutvalgene som igjen blir fokus for oppgavene til Kompetansebroen.

Kompetansebroen Vestfold har et et eget redaksjonsråd med representanter fra Universitetet i Sør-Øst Norge, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester, Sykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold.

Kompetansebroen Vestfold har et eget kontaktpersonnettverk fra de forskjellige klinikkene på sykehusene, virksomhetene i kommunene og USN. I oktober ble det avholdt digitalt møte med kontaktpersonene fra kommuner og sykehus, og det skal videre avholdes møter hvert halvår og ved behov. Redaksjonskoordinator har sendt ut nyhetsbrev til kontaktpersonene hvert kvartal, her informeres det om nytt innhold, kommende planer og arrangementer.

Trafikk og statistikk Kompetansebroen Vestfold

Sidevisninger totalt

76 460

Antall unike besøkende

13 482

Total nedgang i trafikk

-25,76%

Graf av trafikk fra opptaksområdet til Ahus i 2021

Kommuner med mest trafikk inn til Kompetansebroen Vestfold:

 1. Tønsberg
 2. Oslo
 3. Sandefjord
 4. Larvik
 5. Horten
 6. Skien
 7. Holmestrand
 8. Porsgrunn
 9. Drammen
 10. Stavanger

Topp kommuner i Vestfold:

 1. Tønsberg
 2. Sandefjord
 3. Larvik
 4. Horten
 5. Holmestrand
 6. Sande

Alle fagartikler