Om Kompetansebroen

En god helsetjeneste er avhengig av at vi deler kompetanse, og vi har mye å dele. Derfor har vi sammen etablert en kompetansebro. En internettportal som skal styrke gjensidig informasjons- og kompetansedeling mellom 21 kommuner og tre bydeler i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus.

Ansatte på sykehus trenger mer innsikt i breddekompetansen som fins i kommuner og bydeler. Medarbeidere i kommuner og bydeler vil ha glede av opplæringstiltak på sykehuset. Vi kan dele en rekke relevante e-læringskurs. Alle kan bli bedre kjent med etter- og videreutdanning ved utdannings­institu­sjo­nene. Det fins allerede gode hospiteringsordninger og ambulante tjenester.

Nettsiden gir tilgang til både kurs, opplæringstiltak, nyheter og temabaserte fagområder. Listen over områder for kompetansedeling er lang, og deling er støttet av både forskning og lovverk.

Et av de viktigste målene er at pasientene skal møte kompetente og informerte medarbeidere på tvers av helsetjenestene. For kommune/bydel og sykehuset er Kompetansebroen et bidrag til å styrke kompetanse, samhandling, pasientflyt og kapasitetsutnyttelse på beste effektive behandlingsnivå.

For den enkelte medarbeider er broen et bidrag til å styrke og utveksle fag- og samhandlingskompetanse, samt øke forståelsen av rollen som helsearbeider. For utdanningsinstitusjonene er broen et bidrag til å utveksle praksisnær informasjon, og samhandlings- og fagkompetanse med primær- og spesialisthelsetjenesten.

Første versjon av portalen ble lansert 9. januar 2017. Hensikten med første versjon er å vise noen av mulighetene for kompetanse­deling mellom partene. For 2017 og videre vil vi jobbe for å fylle den med mer innhold og videreutvikle løsningen. Det blir også viktig å gjøre den kjent for medarbeidere hos partene slik at den tas i bruk.

Prosjektet, som varer ut 2017, skal foreslå en drift- eierskaps og økonomimodell for 2018 og fremover. Saken skal behandles i Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) i juni 2017.

I 2016 har prosjektet mottatt midler fra Helse- og omsorgsdepartementets tilskuddsordning “Kommunalt kompetanse- og innovasjons tilskudd” og Høgskolen i Oslo og Akershus. For 2017 er prosjektet delfinansiert av partene i tillegg til tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vi har mye å dele – og nå kan vi dele på Kompetansebroen!