Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Årsrapport 2022-Kompetansebroen Vestfold

Årsrapporten 2022 beskriver målene som er oppfylt siste år og hva Kompetansebroen Vestfold har gjennomført innenfor rammen av de overordnede kravene fra Helsefellesskapet i Vestfold og tilhørende utdanningsinstitusjoner.

Tallet 2022 på klosser på turkis bakgrunnBilde: Shutterstock

2022 har vært et viktig år for Kompetansebroen Vestfold med høy aktivitet, utvikling, vekst og måloppnåelse på flere områder. Vi har etablert viktige strukturer og inngått samarbeid med flere av de store målgruppene våre.

Inngangen til 2022 var preget av usikkerhet etter en periode med økt smitte, krevende driftsutfordringer og strenge tiltak. Til tross for dette har Kompetansebroen Vestfold i takt med helsetjenesten hatt full aktivitet og en formidabel vekst.

Antall unike besøkende av området til Vestfold på Kompetansebroen har hatt en økning på 23,18%, noe som tilsvarer over 16 600 unike besøkende gjennom året. Økningen i antall sidevisninger for Vestfold på Kompetansebroen i 2022 sammenlignet med 2021 var på hele 75,64%, som tilsvarer nesten 280 000 sidevisninger.

Totalt sidevisninger

280 000

Totalt unike besøkende

16 600

Vekst i trafikk fra 2021-2022

75,64%

Kompetansebroen Vestfold.

Årsrapporten 2022 beskriver målene som er oppfylt siste år og hva Kompetansebroen Vestfold har gjennomført innenfor rammen av de overordnede kravene fra Helsefellesskapet i Vestfold og tilhørende utdanningsinstitusjoner.

Årsrapporten er et av de viktigste styringsdokumentene i dialogen med eierne og skal gi et samlet bildet av Kompetansebroen som helhet, både i omtale og statistisk materiale.

Kart over Norge med rødt fyll i Vestfold
Illustrasjon: Wikipedia

Hovedoppdrag.

Kompetansebroen Vestfold skal styrke kompetansesamarbeidet, samhandling og dekke behovet for å dele og nå frem med tiltak på tvers av nivåer og virksomheter. Nettportalen skal skape likhet og standardisering av opplæring, undervisning og tilgjengeliggjøring av faginnhold, filmer og e-læringskurs som kan brukes lokalt i den enkelte virksomhet eller avdeling. 

Helsepersonell og studenter får på en enkel måte få tilgang til kurs og kunne gjennomføre læringsaktiviteter gjennom nettportalen der de er. Standardisering av faglig innhold som benyttes i opplæringen vil bidra til en bedre samhandling og tryggere overføringer av pasienter mellom kommuner og sykehus.

I Vestfold er Kompetansebroen det viktigste verktøyet vi har for å dele informasjon, arrangementer og kompetanseressurser på tvers av kommuner, spesialisthelsetjeneste og akademia.

Vi er helt avhengig av samarbeid mellom de forskjellige nivåene i helsetjenesten for å lykkes med å jobbe i samme retning. I filmen under snakker Mette Vikan Andersen, Kommunalsjef mestring og helse i Tønsberg Kommune om hvordan de blant annet bruker kompetansebroen for felles kompetanseløft.

Drift og organisering.

Kompetansebroen har i 2022 fem redaksjoner, hvorav en er sentral redaksjon med ansvar for drift og felles utvikling. Det avholdes digitale redaksjonsmøter annenhver uke og to ganger i året redaksjonssamlinger. Arenaene tilrettelegger for samarbeid i det redaksjonelle arbeidet, deling av informasjon og samarbeid om felles satsinger.

I 2022 har redaksjonene særlig samarbeidet om å prøve ut løsninger for å sikre medvirkning fra alle områder til utarbeidelse av felles strategi og utviklingsplan, samt å drive nettverks- og implementeringsarbeid i egne områder for at partnerne skal få benyttet Kompetansebroen best mulig.

Kompetansebroen Vestfold eies av Helsefellesskapet i Vestfold, Universitetet i Sør-Øst Norge og Fagskolen Vestfold og Telemark. Vi har egen redaksjon som er plassert i seksjon Kompetanse og utdanning ved Sykehuset i Vestfold.

Lokal redaktør er ansatt 100 % stilling og leder Kompetansebroen i Vestfold, med styring og rådgivning fra eiere og andre viktige samarbeidspartnere.

Sentrale arbeidsoppgaver er å drifte og videreutvikle den lokale siden, innhente, skrive og publisere samhandlingsinformasjon, temasaker og aktuelle saker.

Lokal redaktør følger opp oppgaver gitt av Strategisk samarbeidsutvalg i Vestfold og skal sikre medvirkning til felles innhold og utvikling av Kompetansebroen.no mellom Helsefellesskapet i Vestfold og sentral forvaltning.

Redaktør Kompetansebroen Vestfold

Redaktør har ansvar for nettverksarbeid og implementeringsstøtte rettet mot kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner i området for økt anvendelse og gevinstrealisering. Det innebærer oppfølging av kontaktpersonnettverk, fagmiljø, formelle samhandlingsorganer og øvrige lokale samarbeidspartnere hovedsakelig ved å delta på relevante samlinger og seminarer.

Informasjon og kompetansedeling

Digitale plattformer har revolusjonert hvordan folk kommuniserer, får tilgang til informasjon og samhandler. Kompetansebroen tilbyr bekvemmelighet, enkle tilkoblingsmuligheter og nye muligheter for samarbeid og kompetansedeling mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner.

Nyheter og aktuelle saker.

Kompetansebroen Vestfold har i 2022 publisert 31 lokale og 41 sentrale nyhets- og aktueltsaker om nytt innhold, lokale prosjekter, nasjonale merkedager og arrangementer. Hver fredag går det ut nyhetsbrev til Kompetansebroen Vestfold sine 512 abonnenter og under finner du et utvalg publiserte saker i 2022.

Arrangementer.

Publisering av arrangementer på Kompetansebroen bidrar til mer deling av kurs og andre arrangementer mellom sykehus, kommuner, utdanningsinstitusjoner, og mellom helseforetaksområdene.

I Vestfold publiserte vi 46 lokale og 83 -fellesarrangementer i 2022.

Kompetansebroens tekniske løsning gjør utlysning, påmelding og fakturering enklere for arrangører. Arrangementene blir også markedsført ut til målgruppen med eget nyhetsbrev som sendes ukentlig, i Vestfold har vi 517 abonnenter.

Skjermdump: Kompetansebroen.no

Forsvarlig legemiddelhåndtering i Vestfold.

Juridisk er det opp til den enkelte kommune ved virksomhetsleder å sørge for faglig forsvarlig praksis for legemiddelhåndtering i kommunen. Virksomhetsleder avgjør faglig forsvarlighet i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og skal sørge for at helsepersonell som håndterer legemidler har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene.

Alle kommunene i Vestfold har tilgang til de kvalitetssikrede ressursene Kompetansebroen tilbyr, med tilhørende lederstyringsverktøy. Tønsberg og Holmestrand kommune er allerede godt i gang med å bruke Kompetansebroen sitt pensum og eksamen, de andre kommunene i Vestfold er i prosess.

Kompetansebroen har fokus på utvikling av gode og kvalitetssikrede fagressurser innen tema legemidler og har i løpet av året som har gått publisert to nye ressurser i temaet.

Nytt innhold på Kompetansebroen i 2022.

Kompetansebroen skal tilby ulike typer digitale læringsressurser av god kvalitet og innholdsporteføljen er i stadig utvikling. I temaseksjonen er læringsressurser og relevant informasjon strukturert i det som nå teller 18 ulike fagtema. Temaseksjonen inneholder ressurser innen film, e-læring, podkast og fagartikler. Det jobbes kontinuerlig med oppdatering faginnholdet. Under presenteres noe av vårt nye innhold publisert i 2022

Nye fagartikler.

Det ble totalt laget og publisert 45 artikler i 2022 fordelt på de ulike temaene vi har. Klinisk observasjonskompetanse er en av våre mest brukte fagressurser og Kompetansebroen har laget en kunnskapstest for at brukere selv kan kartlegge om de har fått med seg det mest grunnleggende innholdet i ressursen.

E-læring og opplæringsressurser.

I 2022 publiserte vi 25 nye e-læringskurs og digitale opplæringsressurser på Kompetansebroen. Ressursene er en blanding av e-læringskurs fra regionale læringsplattformer i spesialisthelsetjenesten, nasjonale kompetansetjenester, Helsedirektoratet og egenproduserte kurs/opplæringsressurser.

Opplæringsfilmer i de vanligste sykepleierprosedyrene.

Ambulerende sykepleieteam ved Akershus universitetssykehus har produsert 16 opplæringsfilmer som viser hvordan sykepleieprosedyrer praktisk kan gjennomføres. Filmene er et supplement til skriftlige prosedyrer og opplæring. I utarbeidelse av filmene har ambulerende sykepleieteam samarbeidet med flere kommuner, kliniske avdelinger ved Akershus universitetssykehus, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester og Kompetansebroen.

Skjermdump: Kompetansebroen.no

Undervisningswebinarer.

Kompetansebroen Ahus har siden 2021 hatt webinarer der fagpersoner underviser i ulike temaer, i 2022 ble de åpnet for deltagelse fra Vestfold. Det har vært mellom 150 og 400 deltagere på hvert av de 9 webinarene i 2022.

Kompetansebroens unike funksjoner tilrettelegger for kompetansedeling, også mellom helseforetakene, den digitale formen gjør at svært mange kan delta, nyhetsbrev for aktueltsaker og arrangement gjør det enkelt å spre informasjon og invitasjon til interessenter.

Flere av teamene i webinarene kan erstatte virksomhetens internundervisning og det er enklere for flere å delta da de kan sees hjemme eller på jobb. Webinarene er fra 12.00 -13.00 noen av fordelene med dette er at virksomhetene kan planlegge faglunsjer og se dem sammen.

Helsefellesskapet i Vestfold.

Helsefellesskapet i Vestfold er en samarbeidsstruktur som skal bidra til en helthetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste gjennom samarbeid og samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

I tillegg til å dele nyhetssaker og arrangementer er Kompetansebroen Helsefellesskapet i Vestfolds felles digitale plattform. Under helsefellesskapets egne side finnes blant annet informasjon om Helsefellesskapet, samarbeidsprosjekter, avtaler, referater og møteinnkallinger.

Legesiden.

Praksiskonsulentordningen ved Sykehuset i Vestfold er fastleger som jobber med samhandling og informasjonsdeling mellom fastleger og sykehus. Det er en godt etablert ordning, samhandlingsinformasjon utarbeides av praksiskonsulentene og publiseres av kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset som elektronisk nyhetsbrev og i en egen gruppe på facebook.

Kompetansebroen Vestfold har egne delingssider for leger i helsefelleskapet som støtter effektiv informasjonsflyt på tvers av nivå og roller. Et av målene for 2022 var å flytte publisering og distribuering av praksisnytt til Kompetansebroen.

Resultatet av dette arbeidet er at Kompetansebroen, praksiskonsulentene, samhandlingssjef og kommunikasjonsavdelingen er i prosess med å evaluere nåværende ordning, risiko og nye arbeidsfordelinger og ansvar før praksisnytt flyttes til Kompetansebroen.

Et annet mål i 2022 for legesiden var å kartlegge behov mulighet for å publisere eller utvikle ressurser som understøtter arbeidet til praksiskonsulentene. Noen eksempler på de digitale ressursene praksiskonsulentene har utviklet finner du ved å trykke på bildene under.

Du kan klikke her for å komme til Legesiden.

Rapportering og nettverksarbeid.

Lokal redaktør jobber med nettverksarbeid og implementeringsstøtte rettet mot kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner for økt anvendelse og gevinstrealisering. I nettverket for kontaktpersoner er det representasjon fra alle virksomhetene/klinikkene i kommunene- og Sykehuset i Vestfold. I tillegg til dialog og samarbeid med de forskjellige kontaktpersonene gjennom året leder også faglig redaktør kontaktperson samlingen en gang i året hvor innspill til utvikling og behov i Vestfold er sentralt.

Redaksjonsrådet til Kompetansebroen består av representanter fra kommunene, Universitet i Sørøst-Norge, Sykehuset i Vestfold, praksiskonsulenten, Fagskolen Vestfold og Telemark og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester. Redaksjonsrådet er sammen med lokal redaktør med på å bestemme retning og prioriterte oppgaver.

  • Årsrapport 2022

    Her finner dere Kompetansebroen sin årsrapport for året 2022.

Alle fagartikler