Hopp til hovedinnhold
Foto: Shutterstock

Barn som pårørende – ressursnettverk

Helsepersonelloven § 10a og § 10b gir helsepersonell plikt til å sørge for tilstrekkelig informasjon og nødvendig oppfølging når barn er pårørende av alvorlig somatisk syk/skadet mor, far, søster, bror og/eller ved psykisk lidelse og rus. Informasjon og oppfølging gjelder også når barn blir etterlatte. Ressursnettverket skal sikre systematisk oppfølging av barn som pårørende. Barna lever sine liv i kommune/bydel mens sykehuset møter mor, far, søster, bror som pasient og får dermed kjennskap til familier med barn som kan være i en utsatt situasjon. Sykehuset skal systematisk oversende informasjon etter samtykke fra foresatte, til den adressat som bydelene oppnevner som koordinerende ledd for oppfølging av barn som pårørende. Koordinerende ledd vil du finne her i ressursnettverket.

Ressursnetteverket skal bidra til:

  • Å utvikle og følge opp praktisk samhandling knyttet til barn som pårørende; herunder rutiner og avtaler og digital samhandling
  • Å bidra til felles kompetanseheving

Nyttig informasjon om ressursnettverket

Hensikt

Å komme tidlig inn i familiene, og samhandle med familiene før barna begynner å utvise egne symptomer/uhensiktsmessig endring i adferd.

Mandat

Ressursnettverkets mandat ble vedtatt på Ahus-bydelene sitt direktørmøte 31.3.2016.

MANDAT: «Direktørmøte gir sin tilslutning til å gjøre nødvendige tiltak for å sikre en systematisk informasjonsutveksling mellom sykehus og kommune, jf. funnene og anbefalingene i Helsedirektoratets multisenterstudie IS-0522 (Ruud m.fl. 2015). Sekretariatet/Samarbeidsforum (SF) får ansvaret for å følge opp videre»

Oppfølging av vedtak på Direktørmøte 10.03.2016, sak 2-16, Sammen om barna

Samhandlingsinformasjon om barn som pårørende – Ahus

BARN SOM PÅRØRENDE RESSURSNETTVERK AHUS- BYDELER – KOMMUNE

Kontaktinformasjon til ressursnettverket

Kontaktinformasjon for ressursnettverk for barn som pårørende

Tjenestetilbud til barn som pårørende i Stovner bydel

Stovner bydel

Tjenestetilbud til barn som pårørende i Alna bydel

Alna bydel

Tjenestetilbud til barn som pårørende i Grorud bydel

Grorud bydel

Tjenestetilbud til barn som pårørende i kommunene på Romerike

Nittedal kommune

Tjenestetilbud til barn som pårørende på Romerike

Tjenestetilbud til barn som pårørende i Follo

Nordre Follo kommune – Søsken som pårørende – vårens kurs


Til helsepersonell som skal informere familien

Samhandlingsprosjekt – Ahus-bydeler/kommune om barn/søsken som pårørende

For at barn som pårørende skal få tilbud om informasjon og oppfølging i kommune, må foresatte samtykke til at barna får det. Derfor er det viktig at foresatte/søsken som mottar helsehjelp forstår uavhengig av språklig ferdigheter barns behov for informasjon og oppfølging og de tjenester som tilbys. Gjennom samhandlingsprosjekt 2022-2023 er det utviklet dokumenter for helsepersonell som samtaler med foresatte om viktigheten at barn/søsken som pårørende blir sett og fulgt opp litt ekstra på den skolen eller i barnehagen som de oppholder seg til daglig. Videre er det laget informasjon om flyten, dvs. hva skjer med samhandlingsskjema barn som pårørende når det sendes fra AHUS til kommune, og hva som blir lagret av opplysninger i helsestasjonssystemet (Last ned flyt skjema og brosjyrene i Pdf på det språket foreldrene kan, og skriv ut)

Last ned plakat med QR kode for rask tilgang til nettsiden og brosjyrer dokumenter DPS og BUP.

Kortfattet forklaring av flyten i samhandlingsskjema for barn som pårørende finner du her.